All for Joomla All for Webmasters

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

ดาวโหลดแผ่นพับ

 

รายละเอียด

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Computer Science

2.  ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Computer Science)
B.Sc.(Computer Science)

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.  หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1   หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารนเทศต่างๆ เข้ามาใช้งานอย่างกว้างขวางมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในองค์กร รวมถึงการสกัดองค์ความรู้ต่างๆจากระบบสารสนเทศที่มีอยู่มาช่วยในการตัดสินใจในองค์กร สำหรับประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารฉบับที่ 1 ระหว่างปี 2545 - 2549 และแผนแม่บทฉบับที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การนำ ICT มาใช้ในการบริหารภาครัฐ และเอกชน สร้างมาตรฐานการวิจัย ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ มุ่งเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีความพร้อมความสามารถ พัฒนาด้าน IT ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ มีการลงทุนในการพัฒนาทักษะกำลังคน ซึ่งนำไปสู่ความต้องการกำลังคนที่มีความสามารถในการดำเนินด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

        สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำหนดนโยบายและจัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ ในส่วนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่พร้อมจะส่งเสริมและผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับภารกิจของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และระดับปริญญาเอก เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้วิชาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสาร มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

4.2   ปรัชญา

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ตามความสนใจและศักยภาพส่วนบุคคล มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถทางวิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ ศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

4.3   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับเดิมเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ. 2536 ความจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ คือ
    • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
    • มีความสำนึกใหม่ในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

4.4   จุดเด่นหรือจุดแข็งของหลักสูตร

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนและมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโลก โดยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะเน้นการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน หลักสูตรนี้ยังเน้นการผลิตนักศึกษาในตำแหน่งงานที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย นักวิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ นักวิจัย บุคลากรด้าน Graphics Multimedia และส่วนมากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฯ นี้ มีงานทำ 100% และได้รับเงินเดือนสูงกว่าสาขาวิชาอื่น นอกจากนี้หลักสูตรยังให้ความสำคัญกับแนวคิดทางปรัชญา ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความสามารถทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

5.  กำหนดการเปิดสอน

จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

6.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวดที่ 2 ข้อ 9 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

7.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 8 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่่

8.  จำนวนรับเข้าศึกษา

ประมาณ 80 คน

9.  วิชาที่สอบ

 

ภาษาอังกฤษ

  30%

 

คณิตศาสตร์ 1

  30%

 

เคมี

  15%

 

ฟิสิกส์

  25%

 

รวม

100%

โครงสร้างหลักสูตร

 

นักศึกษาจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้จะต้องผ่านวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ และผ่านการฝึกงาน

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาภาษา   12  หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3    หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   15  หน่วยกิต
        
หมวดวิชาเฉพาะ   101  หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   28  หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาบังคับ   52  หน่วยกิต
    1.กลุ่มวิชาชีพ   46  หน่วยกิต
    2.กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา    6   หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาเลือก   21  หน่วยกิต
     
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
     
รวมทั้งหมด   137 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ปีที่1ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

000 101

ภาษาอังกฤษ1

3(3-0-6)

 

English I

 

000 174

ทักษะการเรียนรู้

3(3-0-6)

 

Learning Skills

 

SC001 002

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(3-0-6)

 

Science , technology and innovation for sustainable development

 

000 159

ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

3(3-0-6)

 

Citizenship in Democratic Society

 

SC401 201

แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ1

3(3-0-6)

 

Calculus for Physical Science I

 

SC311 001

วิทยาการคอมพิวเตอร์หลักมูล

3(2-2-5)

 

Fundamentals of Computer Science

 

SC311 002

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

Structured Programming for Computer Science

 

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21 หน่วยกิต

 

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

21 หน่วยกิต


ปีที่1ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

000 102

ภาษาอังกฤษ2

3(3-0-6)

 

English II

 

000 153

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)

หรือ

Local Wisdom

 

000 156

พหุวัฒนธรรม

 

 

Multiculturalism

 

SC002 104

วิทยาศาสตร์กายภาพ

3(3-0-6)

 

Physical Science

 

SC401 202

แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ2

3(3-0-6)

 

Calculus for Physical Science 2

 

SC311 003

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

 

Object-Oriented Programming

 

SC311 004

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

Computer Systems Architecture

 

Xxxxx xxx

วิชาเลือกเฉพาะทาง

3 หน่วยกิต

 

Specialized Electives

 

 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบีนเรียน

21 หน่วยกิต

 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม

42 หน่วยกิต


 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

000 103

ภาษาอังกฤษ3

3(3-0-6)

 

English III

 

000 175

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

3(3-0-6)

หรือ

Creative Thinking and Problem Solving

 

000 176

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

 

 

Creative Entrepreneurs

 

SC402 101

พีชคณิตเชิงเส้น1

3(3-0-6)

 

Linear Algebra 1

 

SC602 005

ความน่าจะเป็นและสถิติ

3(3-0-6)

 

Probability and Statistics

 

SC312 001

โครงสร้างข้อมูล

3(2-2-5)

 

Data Structure

 

SC312 002

การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

Human Computer Interaction

 

Xxxxx xxx

วิชาเลือกเฉพาะทาง

3 หน่วยกิต

 

Specialized Electives

 

 

รวมจนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21 หน่วยกิต

 

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

63 หน่วยกิต


 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

000 104

ภาษาอังกฤษ4

3(3-0-6)

 

English IV

 

SC402 401

วิยุตคณิตและการประยุกต์

3(3-0-6)

 

Discrete Mathematic and Applications

 

SC312 003

ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล

3(3-0-6)

 

Database Management System and Database Design

 

SC312 004

ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

1(0-2-1)

 

Database System and Design Laboratory

 

SC312 005

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

Computer Networks

 

SC312 006

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

3(3-0-6)

 

Analysis of Algorithms

 

Xxxxx xxx

วิชาเลือกเฉพาะทาง

3 หน่วยกิต

 

Specialized Electives

 

 

รวมจนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

19 หน่วยกิต

 

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

82 หน่วยกิต


 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

411 224

ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2

3(3-0-6)

 

Technical English for Science and Technology II

 

SC403 602

วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

Numerical Methods for Computer Science

 

SC313 001

ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล

3(2-2-5)

 

Operating Systems and System Calls programming

 

SC313 002

หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

 

Principles of Software Design and Development

 

SC313 003

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(2-2-5)

 

Systems analysis and design

 

SC313 761

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1(1-0-2)

 

Seminar in Computer Science

 

Xxxxx xxx

วิชาเลือกเฉพาะทาง

6 หน่วยกิต

 

Specialized Electives

 

 

รวมจนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

22 หน่วยกิต

 

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

104 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

000 145

ภาวะผู้น าและการจัดการ

3(3-0-6)

 

Leadership and Management

 

SC313 004

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

 

Software Engineering

 

SC313 005

ทฤษฎีการค านวณ

3(3-0-6)

 

Theory of Computation

 

SC313 006

ปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

 

Artificial Intelligence

 

SC313 762

ระเบียบวิธีท าวิจัย

3(3-0-6)

 

Research Methodology

 

Xxxxx xxx

วิชาเลือกเฉพาะทาง

6 หน่วยกิต

 

Specialized Electives

 

 

รวมจนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

21 หน่วยกิต

 

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

125 หน่วยกิต


 

หรับนักศึกษาที่จะเลือกแผนสหกิจศึกษาให้ลงเพิ่มอีก1รายวิชา

 

SC002 001    การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนัก (ไม่นับหน่วยกกิจคณะวิทยาศาสตร์

 

Orientation to Co-Operative Education for Science Student หมายเหตุ: มีการประเมินผลเป็นS/U

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

แบบเลือกเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์                              แบบเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

SC314 774

โครงงานวิทยาการ

3(0-6-3)

Xxxxx xxx

วิชาเลือกเฉพาะทาง

3 หน่วยกิต

 

คอมพิวเตอร์1

 

 

Specialized Electives

 

 

Computer Science

 

 

 

 

 

Project I

 

 

 

 

Xxxxx xxx

วิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

Xxxxx xxx

วิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

 

Free Electives

 

 

Free Electives

 

รวมจนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 หน่วยกิต

รวมจนวหน่วยกิตลงทะเบียนเรีย

9 หน่วยกิต

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

134 หน่วยกิต

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

131 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

แบบเลือกเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์                               แบบเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

SC314 775   โครงงานวิทยาการ

3(0-6-3)

SC314 785

สหกิจศึกษาทางวิทยาการ

6(0-18-9)

คอมพิวเตอร์2

 

 

คอมพิวเตอร์

 

Computer Science

 

 

Co-operative Education

 

Project II

 

 

in Computer Science

 

รวมจนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

3 หน่วยกิต

รวมนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรี

6 หน่วยกิต

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

137 หน่วยกิต

รวมจนวนหน่วยกิตสะสม

137 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจจะพิจารณาเปิดรายวิชาสหกิจศึกษาทั้งภาคต้นและภาคปลาย

รายวิชาที่เปิดสอน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

30

หน่วยกิต

 

ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือรายวิชาอื่นที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเปิดสอนเพิ่มเติมอีกภา

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

000 101

ภาษาอังกฤษ1

 

3(3-0-6)

 

English I

 

 

000 102

ภาษาอังกฤษ2

 

3(3-0-6)

 

English II

 

 

000 103

ภาษาอังกฤษ3

 

3(3-0-6)

 

English III

 

 

000 104

ภาษาอังกฤษ4

 

3(3-0-6)

 

English IV

 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9

หน่วยกิต

000 145

ภาวะผู้น าและการจัดการ

 

3(3-0-6)

 

Leadership and Management

 

 

และเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

 

 

000 153

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

3(3-0-6)

 

Local Wisdom

 

 

000 156

พหุวัฒนธรรม

 

3(3-0-6)

 

Multiculturalism

 

 

000 159

ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

 

3(3-0-6)

 

Citizenship in Democratic Society

 

 

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

9

หน่วยกิต

000 174

ทักษะการเรียนรู้

 

3(3-0-6)

 

Learning Skills

 

 

และเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

 

 

000 175

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

 

3(3-0-6)

 

Creative Thinking and Problem Solving

 

 

000 176

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

 

3(3-0-6)

 

Creative Entrepreneurs

 

 

SC001 002

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 3(3-0-6)  

  Science , technology and innovation for sustainable development    
           

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 

 

 

 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนและสอบผ่านทุกรายวิชา ดังต่อไปนี้

 

 

 

2.1 กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ

28

หน่วยกิต

 

SC002 104

วิทยาศาสตร์กายภาพ

 

3(3-0-6)

 

 

Physical Science

 

 

 

SC401 201

แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ1

 

3(3-0-6)

 

 

Calculus for Physical Science I

 

 

 

SC401 202

แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ2

 

3(3-0-6)

 

 

Calculus for Physical Science II

 

 

 

SC402 101

พีชคณิตเชิงเส้น1

 

3(3-0-6)

 

 

Linear Algebra I

 

 

 

SC602 005

ความน่าจะเป็นและสถิติ

 

3(3-0-6)

 

 

Probability and Statistics

 

 

 

SC402 401

วิยุตคณิตและการประยุกต์

 

3(2-2-5)

 

 

Discrete Mathematics and Applications

 

 

 

 

SC403 602

วิธีเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

 

 

Numerical Methods for Computer Science

 

 

 

**SC313 761

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

1(1-0-2)

 

 

 

Seminar in Computer Science

 

 

 

**SC313 762

ระเบียบวิธีวิจัย

3(3-0-6)

 

 

 

Research Methodology

 

 

 

411 224

ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2

3(3-0-6)

 

 

 

Technical English for Science and Technology II

 

 

 

2.2 กลุ่มวิชาบังคับ

52

 

หน่วยกิต

 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนและสอบผ่านทุกรายวิชาจานวน52 หน่วยกิตดังต่อไปนี้

 

2.2.1 กลุ่มวิชาขีพ

46

 

หน่วยกิต

 

กลุ่มที่1ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

 

3

หน่วยกิต

 

**SC313 003

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 

 

3(2-2-5)

 

 

System Analysis and Design

 

 

 

 

กลุ่มที่2เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

 

10

หน่วยกิต

 

**SC312 002

การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

 

 

3(2-2-5)

 

 

Human Computer Interaction

 

 

 

 

**SC312 003

ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล

 

3(3-0-6)

 

 

Database Management System and Database Design

 

 

 

**SC312 004

ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

 

 

1(0-2-1)

 

 

Database System and Design Laboratory

 

 

 

 

**SC312 005

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

3(2-2-5)

 

 

Computer Networks

 

 

 

 

กลุ่มที่3เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

 

12

หน่วยกิต

 

**SC311 002

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างส าหรับวิทยาการคอมพิวเ  3(2-2-5)

 

 

Structured Programming for Computer Science

 

 

 

 

**SC311 003

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 

 

3(2-2-5)

 

 

Object Oriented Programming

 

 

 

 

**SC313 002

หลักการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์

 

 

3(2-2-5)

 

 

Principles of Software Design and Development

 

 

 

**SC313 004

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

 

 

3(2-2-5)

 

 

Software Engineering

 

 

 

 

กลุ่มที่4โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

 

18

หน่วยกิต

 

**SC311 001

วิทยาการคอมพิวเตอร์หลักมูล

 

 

3(2-2-5)

 

 

Fundamentals of Computer Science

 

 

 

 

**SC312 001

โครงสร้างข้อมูล

 

 

3(2-2-5)

 

 

Data Structures

 

 

 

 

 

 

**SC312 006

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

 

 

 

3(3-0-6)

 

 

 

Analysis of Algorithm

 

 

 

 

 

 

**SC313 001

ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล

 

3(2-2-5)

 

 

 

Operating Systems and System Calls Programming

 

 

 

 

 

**SC313 005

ทฤษฎีการค านวณ

 

 

 

3(3-0-6)

 

 

 

Theory of Computation

 

 

 

 

 

 

**SC313 006

ปัญญาประดิษฐ์

 

 

 

3(2-2-5)

 

 

 

Artificial Intelligence

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่5ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

 

3

หน่วยกิต

 

 

**SC311 004

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์

 

 

 

3(2-2-5)

 

 

 

Computer Systems Architecture

 

 

 

 

 

 

2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา

 

6

หน่วยกิต

 

 

แผนสหกิจศึกษา

 

 

 

 

 

 

SC002 001

การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหร

ไม่นับ

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

หน่วยกิต

 

 

 

Orientation to Co-Operative Education for Science

 

 

 

 

 

 

Student

 

 

 

 

 

 

**SC314 785

สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

6(0-18-9)

 

 

 

Co-operative Education in Computer Science

 

 

 

 

 

แผนปกติ

 

 

 

 

 

 

 

**SC314 774

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1

 

 

 

3(0-9-6)

 

 

 

Computer Science Project I

 

 

 

 

 

 

**SC314 775

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์2

 

 

 

3(0-9-6)

 

 

 

Computer Science Project II

 

 

 

 

 

 

2.3 กลุ่มวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

21

 

หน่วยกิต

 

                                   

ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เปิดสอนเพิ่มเติมอีกหรือรายวชา

ภายหลัง จ านวนไม่น้อยกว่า18หน่วยกิตโดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้ทุก

กลุ่มและเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการอีกไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต

 

1) กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า18 หน่วยกิต กลุ่มย่อยที่1ระบบอัจฉริยะ

 

*SC312 101

การเรียนรู้เชิงเครื่องจักรส าหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

 

Machine Learning for Data Science

 

**SC312 102

การจัดการความรู้

3(2-2-5)

 

Knowledge Management

 


**SC312 103

การค้นคืนสารสนเทศ

3(2-2-5)

 

Information Retrieval

 

**SC313 101

วิทยาการค านวณ

3(3-0-6)

 

Computational Science

 

**SC313 102

โครงข่ายประสาท

3(2-2-5)

 

Neural Networks

 

*SC313 103

การวิเคราะห์วิทยาข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล

3(2-2-5)

 

Data Analytics and Mining

 

*SC313 104

ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

 

Fundamental of Bioinformaics

 

*SC313 105

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3(2-2-5)

 

Natural Language Processing

 

*SC313 106

ตัวแบบกระบวนการหาค่าเหมาะที่สุด

3(3-0-6)

 

Optimization and Modeling

 

*SC313 107

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ

3(2-2-5)

 

Big Data Analytics

 

SC322 301

ตรรกะดิจิทัลและระบบฝังตัว

3(2-2-5)

 

Digital Logic and Embedded Systems

 

กลุ่มย่อยที่ 2 สื่อดิจิทัล

 

 

*SC311 201

ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2 มิติ

3(2-2-5)

 

 

2D Computer Animation

 

 

**SC312 201

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเกม

3(2-2-5)

 

 

Basic of Game Programming

 

 

**SC313 201

การประมวลผลภาพดิจิทัล

3(2-2-5)

 

 

Digital Image Processing

 

 

* SC313 202

การเขียนโปรแกรมเกมขั้นสูง

3(2-2-5)

 

 

Advance Game Programming

 

 

SC332 101

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน

2(2-0-6)

 

 

Geo-informatics for Daily Life

 

 

SC332 002

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า

3(2-3-6)

 

 

Introduction to Geographic Information System

 

 

SC332 011

หลักมูลการรับรู้จากระยะไกล

3(2-3-6)

 

 

Fundamentals of Remote Sensing

 

 

SC333 302

การประยุกต์ท าแผนที่บนเว็บ

3(2-3-6)

 

 

Web Mapping Application

 

 

           


กลุ่มย่อยที่3เครือข่ายและการเคลื่อนที่

 

**SC311 301

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

3(2-2-5)

 

Web Application Development

 

**SC312 301

เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-2-5)

 

Wireless and Mobile Communication Networks

 

**SC312 302

เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ

3(2-2-5)

 

Web Design Technologies

 

**SC312 303

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-2-5)

 

Mobile Application Development

 

*SC312 304

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง

3(2-2-5)

 

Advance Web Application Development

 

**SC313 301

สถาปัตยกรรมเครือข่าย

3(3-0-6)

 

Network Architecture

 

**SC313 302

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

3(3-0-6)

 

Internetworking

 

**SC313 303

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับองค์กร

3(2-2-5)

 

Enterprise Application Development

 

*SC313 304

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

3(2-2-5)

 

Wireless Sensor Networks

 

*SC313 305

คลาวด์คอมพิวติ้งขั้น

3(2-2-5)

 

Introduction to Cloud Computing

 

*SC313 306

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

3(2-2-5)

 

Internet of Things

 

กลุ่มย่อยที่4ระบบสารสนเทศและความมั่นคงไซเบอร์

 

**SC312 401

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(3-0-6)

 

Electronic Commerce

 

*SC312 402

กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

3(3-0-6)

 

Digital Technology Management and Strategies

 

*SC313 402

การเข้ารหัสและความมั่นคงระบบเครือข่าย

3(3-0-6)

 

Cryptography and Network Security

 

*SC313 403

ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร์

3(2-2-5)

 

Information and Cyber Security

 

*SC313 404

การบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3(2-2-5)

 

Computer System and Network Administration

 


กลุ่มย่อยที่5การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ

 

 

**SC311 501

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

 

3(2-2-5)

 

Programming in Java

 

 

**SC311 502

การเขียนโปรแกรมเชลล์

 

3(2-2-5)

 

Shell Programming

 

 

**SC311 503

การเขียนโปรแกรมสคริปต์

 

3(2-2-5)

 

Script Programming

 

 

**SC312 501

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง

 

3(2-2-5)

 

Advance Programming in Java

 

 

**SC312 502

ฝึกปฏิบัติการส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(1-4-4)

 

Workshop for Computer Science

 

 

**SC312 503

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1(0-2-1)

 

Computer Programming Contest

 

 

**SC313 501

หลักภาษาโปรแกรม

 

3(2-2-5)

 

Principles of Programming Languages

 

*SC313 502

การออกแบบภาษาโปรแกรม

 

3(2-2-5)

 

Programming Language Design

 

 

*SC313 503

การเขียนซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

 

3(2-2-5)

 

Automatic Programming

 

 

**SC313 504

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

 

3(2-2-5)

 

Software Quality Assurance

 

 

**SC313 505

การปรับปรุงและประเมินกระบวนการซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

 

Software Process Appraisals and Improvement

 

SC323 107

การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

 

Information Technology Entrepreneurship

 

SC323 004

การบริหารโครงการ

 

3(2-2-5)

 

Project Management

 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ

ไม่น้อยกว่า3

หน่วยกิ

777 100

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

3(3-0-6)

 

Introduction to Law

 

 

967 261

หลักการจัดการ

 

3(3-0-6)

 

Principles of Management

 

 

967 262

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

3(3-0-6)

 

Human Resource Management

 

 

967 363

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3(3-0-6)

 

Small and Medium Enterprises Management

 


3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                 6                    หน่วยกิต

 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น จ านวนไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต

หมายเหตุ* หมายถึง รายวิชาใหม่                                     ** หมายถึง รายวิชาปรับปรุงใหม่

 

 

 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา

 

รหัสวิชาสำหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ตัวอักษรและตัวเลขประกอบด้วย6 ตัว ดังนี้ SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์

 

ตัวเลขหลักที่1และตัวเลขหลักที่2หมายถึงรหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ 31 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตัวเลขหลักที่3 หมายถึง ระดับของวิชา

1         หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

2         หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2

 

3         หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

 

4         หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ตัวเลขหลักที่4 หมายถึง หมวดวิชา

 

0   หมายถึง หมวดวิชาบังคับ

 

1   หมายถึง วิชาเลือกหมวดระบบอัจฉริยะ

 

2   หมายถึง วิชาเลือกหมวดสื่อดิจิทัล

3   หมายถึง วิชาเลือกหมวดเครือข่ายและการเคลื่อนที่

 

4   หมายถึง วิชาเลือกหมวดระบบสารสนเทศและความมั่นคงไซเบอร์

 

5   หมายถึง วิชาเลือกหมวดการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบ

6  หมายถึง ส ารองสหรับการใช้ในอนาคต

 

7   หมายถึงวิชาสัมมนา ระเบียบวิธีวิจัย ปัญหาพิเศษ สหกิจศึกษา ฝึกงาน

 

8   หมายถึง ส ารองส าหรับการใช้ในอนาคต

 

9   หมายถึง ส ารองส าหรับการใช้ในอนาคต

 

ตัวเลขหลักที่ 5 และหลักที่6หมายถึง ล าดับที่ของวิชาในแต่ละหมวดวิชา 761 - 763 หมายถึงวิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี

774 - 775 หมายถึงวิชาปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี

 

785      หมายถึงวิชาสหกิจศึกษา

 

796      หมายถึงวิชาฝึกงาน

 

Last modified on วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562 08:28

facebook like box

facebook like box