All for Joomla All for Webmasters

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ดาวโหลดแผ่นพับ

รายละเอียด

 

ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย:      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Information Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม (ไทย):    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

          ชื่อย่อ (ไทย):     วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Information Technology)

          ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.Sc. (Information Technology)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

นักเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้บริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟแวร์

ทำงานด้านมัลติมีเดีย เช่น สื่อการสอน พัฒนาเว็บไซต์

อาจารย์

นักวิจัยในสถาบันการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิต

 

หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 37 37
1. หมวดวิชาบังคับ - 16 16
2. หมวดวิชาเลือก - 9 15
3. วิชาวิทยานิพนธ์ 37 12 -
4. วิชาการศึกษาอิสระ - - 6

 

แผน ก แบบ ก (1)
นักศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มาจากงานวิทยานิพนธ์ในเอกสารการสัมมนาทางวิชาการ (Proceedings) ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ก่อนวันสำเร็จการศึกษา

 

แผน ก แบบ ก (2)

นักศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยที่มาจากงานวิทยานิพนธ์ในเอกสารการสัมมนาทางวิชาการ(Proceedings) ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือในวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นที่ ยอมรับในวงวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับการตอบให้ลงตีพิมพ์ก่อนวันสำเร็จการศึกษา

 

แผน ข

1) นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนในรายวิชาที่กำหนด หรือ ต้องผ่านการสอบปากเปล่า (Oral Examination)

2) นักศึกษาจะต้องมีผลงานการตีพิมพ์บทความการศึกษาอิสระหรือบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการสัมมนาทางวิชาการ (Proceedings) จึงจะสำเร็จการศึกษาได้

แผนการศึกษา

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา  

แผน ก 1

หน่วยกิต  

แผน ก 2

หน่วยกิต  

แผน ข  

หน่วยกิต  

**342 734

 

**342 739

 

**342 793

 

**342 891

 

**342 898

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Managing Information Technology

การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล

Database Analysis and Design

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ1

Seminar in Information Technology1

วิทยานิพนธ์

Thesis

-

 

-

 

-

 

-

 

10 

3

 

  3  

 

3

 

2

 

-  

3

 

 3  

 

3

 

2

 

-  

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

10

11

11

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม  

10

11

11

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา  

ชื่อวิชา  

แผน ก 1

หน่วยกิต  

แผน ก 2

หน่วยกิต  

แผน ข  

หน่วยกิต  

**342 724

 

**342 892

 

342  xxx 

 

342  xxx 

 

342  xxx 

 

**342 898

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Systems Analysis and Design 

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

Seminar in Information Technology II

วิชาเลือก

Elective Course

วิชาเลือก

Elective Course

วิชาเลือก

Elective Course

วิทยานิพนธ์

Thesis

-

 

-

 

-

 

 -

 

 

10

3

 

2

 

 3

 

 3

 

 -

 

-

3

 

2

 

 3

 

3

 

 3

 

-

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

10

11

14

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม  

20

22

25

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา  

ชื่อวิชา  

แผน ก 1

หน่วยกิต  

แผน ก 2

หน่วยกิต  

แผน ข  

หน่วยกิต  

342 xxx 

 

342 xxx 

 

**342 897

 

**342 898

 

**342 899

วิชาเลือก

Elective Course

วิชาเลือก

Elective Course

การศึกษาอิสระ

Independent Study

วิทยานิพนธ์

Thesis

วิทยานิพนธ์

Thesis

 

-

 

-

 

-

 

 10

 

 -

 

3

 

-

 

 -

 

 -

 

6

 

3

 

2

 

 -

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  

10

8

8

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม  

30

30

33

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา  

ชื่อวิชา  

แผน ก 1

หน่วยกิต  

แผน ก 2

หน่วยกิต  

แผน ข  

หน่วยกิต  

**342 897

 

**342 898

 

**342 899

 

การศึกษาอิสระ

Independent Study

วิทยานิพนธ์

Thesis

วิทยานิพนธ์

Thesis

-

 

7

 

-

 

-

 

-

 

7

 

4

 

-

 

-

 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  

7

7

4

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม  

37

37

37

รายวิชาที่เปิดสอน

 หมวดวิชาเลือก

                  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกเรียนจาก หมวดวิชาเลือกบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ข หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ต้องเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกบังคับไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาต่างๆ  ต่อไปนี้หรือจากรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังหรือรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร

o   หมวดวิชาเลือกบังคับ

กลุ่มการทำเหมืองข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศอย่างสื่อความหมาย

**342 735

เทคโนโลยี XML และการประยุกต์

XML Technologies and Applications

3(3-0-6)

**342 736

เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย

Semantic Web Technology

3(3-0-6)

*342 738 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะขั้นสูง

Advanced Business Intelligence

3(3-0-6)

 

**342 756

 

การทำเหมืองข้อมูล

Data Mining

3(3-0-6)

 

*342 758

 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data Analytics

3(3-0-6)

 

o   หมวดวิชาเลือกบังคับ     

กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายประยุกต์

**342 744     

การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Computer Network Administration

3(3-0-6)

**342 748             

ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Security

3(3-0-6)

**342 749

เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายไร้สาย

Mobile and Wireless Networking Technology

3(3-0-6)

                  

**342 766   

เครือข่ายคอมพิวเตอร์                             

Computer Networks

 

 

 

3(3-0-6)

                  

   วิชาวิทยานิพนธ์

            สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 1

**342 898                   

วิทยานิพนธ์      

Thesis

     37  หน่วยกิต

            สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 2

**342 899                   

วิทยานิพนธ์ 

Thesis

12    หน่วยกิต

  วิชาการศึกษาอิสระ

            สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  แผน ข

**342 897                  

การศึกษาอิสระ  

Independent Study   

                 

6         หน่วยกิต

 

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562 02:45

facebook like box

facebook like box