All for Joomla All for Webmasters

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา;วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโท(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ดาวโหลดแผ่นพับ

 

รายละเอียด

 

1.  ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ภาษาอังกฤษ

 

Master of Science Program in Computer Science

 

2.  ชื่อปริญญา

 

ภาษาไทย

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วท . ม. ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

 

ภาษาอังกฤษ

 

Master of Science (Computer Science)
M.Sc. (Computer Science)

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

  จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 41 41 41
   1. หมวดวิชาบังคับ
- 17 17
   2. หมวดวิชาเลือก
- 12 18
   3. วิชาวิทยานิพนธ์
41 12 -
   4. วิชาการศึกษาอิสระ
- - 6

 

แผน  ก  แบบ ก (1)

  • นักศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มาจากงานวิทยานิพนธ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ก่อนวันสำเร็จการศึกษา
  • นักศึกษาอาจจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับหรือวิชาอื่นๆ หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมขึ้นก็ได้ตามความเห็นของภาควิชาโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory)

แผน ก แบบ ก (2)

  • นักศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยที่มาจากงานวิทยานิพนธ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับการตอบให้ลงตีพิมพ์ก่อนวันสำเร็จการศึกษา

แผน ข

  • นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ข้อเขียนในรายวิชาที่กำหนด และ ต้องผ่านการสอบปากเปล่า (Oral Examination)
  • นักศึกษาจะต้องมีผลงานการตีพิมพ์บทความการศึกษาอิสระหรือบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสัมมนาทางวิชาการ (Proceedings) จึงจะสำเร็จการศึกษาได้

แผนการศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
    แผน ก(1) แผน ก(2) แผน ข
**340 711 ภาษาโปรแกรม Programming Languages - 3 3
**340 721 ทฤษฎีการคำนวณ Theory of Computation - 3 3
**340 793 ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology - 3 3
340 XXX หรือ 342 XXX วิชาเลือก Elective Course - 3 3
**340 898 วิทยานิพนธ์ Thesis 9 - -
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
9 12 12
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
9 12 12


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
    แผน ก(1) แผน ก(2) แผน ข
**340 722

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี Algorithm Analysis and Design

- 3 3

**340 741

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  Computer Systems Architecture

- 3 3
340 xxx หรือ 342 xxx วิชาเลือก Elective Course - 3 6
**340 891 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 Computer Science Seminar I - 1 1
**340 898 วิทยานิพนธ์ Thesis 10 - -
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
10 10 13
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
19 22 25


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
    แผน ก(1) แผน ก(2) แผน ข
340 xxx หรือ 342 xxx วิชาเลือก Elevctive Course - 6 6
**340 892 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 Computer Science Seminar II - 1 1
**340 897 การศึกษาอิสระ  Independent Study - - 2
**340 898 วิทยานิพนธ์ Thesis 12 - -
**340 899 วิทยานิพนธ์ Thesis - 3 -
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
12 10 9
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
31 32 37


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
    แผน ก(1) แผน ก(2) แผน ข

340 xxx หรือ 342 xxx

วิชาเลือก Elective Course

- - 3
**340 897 การศึกษาอิสระ Independent Study - - 4
**340 898 วิทยานิพนธ์ Thesis 10 - -
**340 899 วิทยานิพนธ์ Thesis - 9 -
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
10 9 7
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
41 41 41
รายวิชาที่เปิดสอน

 

หมวดวิชาบังคับ รวม  17   หน่วยกิต

                สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ประกอบด้วย รายวิชาดังต่อไปนี้

**340 711

ภาษาโปรแกรม
Programming Languages

3(2-2-5)  

**340 721  

ทฤษฎีการคำนวณ
Theory of Computation

3(3-0-6)

 

**340 722   

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design 

3(3-0-6)

**340 741  

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
Computer
Systems Architecture

3(3-0-6)

**340 793

ระเบียบวิธีวิจัย
Research  Methodology

3(3-0-6)

**340 891

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Computer Science Seminar I

1(1-0-2)

**340 892

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

Computer Science Seminar II

1(1-0-2)

 

 

หมวดวิชาเลือก

                   สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และหลักสูตร แผน ข ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้ทุกกลุ่ม หรือรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

          กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
                    (Theoretical Computer Science and Intelligent Systems)

*340 746

ทฤษฎีสารสนเทศ

Information Theory

3(3-0-6)

**340 751

กระบวนทัศน์ปัญญาประดิษฐ์
Paradigms of Artificial Intelligence

3(3-0-6)

**340 752

โครงข่ายประสาทเทียม
Artificial Neural Networks

3(3-0-6)

*340 753

การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับวิทยาการข้อมูล

Machine Learning for Data Science

3(2-2-5)

**340 755         

เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Technologies

3(3-0-6)

*340 759

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Natural Language Processing

3(3-0-6)

 

**340 769

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision

3(3-0-6)

 

          กลุ่มที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)

**340 723

ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

3(3-0-6)

*340 742

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสื่อผสมไร้สาย

Wireless Multimedia Internetworking

3(3-0-6)

 

**340 743

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks

3(3-0-6)

 

**342 744         

การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Computer Network Administration

3(3-0-6)

*340 745

ความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Computer and Network Security

3(3-0-6)

 

*340 747

ระบบแบบกระจาย

Distributed Systems

3(3-0-6)

 

 

          กลุ่มที่ 3 โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ (Computer Applications)                 

*340 712

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม

Cross-Platform Application Development

3(3-0-6)

*340 713

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง

Advanced Web Application Development

3(3-0-6)

*340 727

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์

Agile Software Development

3(3-0-6)

**340 733

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
Database System and Design

3(3-0-6)

 

*340 761

เทคโนโลยีเสมือนจริง

Virtual Reality Technology

3(3-0-6)

 

*340 762

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล

Digital Image Processing and Analysis

3(3-0-6)

 

*340 763

การออกแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับส่วนต่อประสานผู้ใช้

Interaction Design for User Interface

3(3-0-6)

 

**342 738 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะขั้นสูง

Advanced Business Intelligence

3(3-0-6)

**344 781

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information System

3(2-3-6)

 

          กลุ่มที่ 4 วิชาเลือกทั่วไป (General Electives)              

**340 725

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Advanced Software Engineering

3(3-0-6)

 

*340 726

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

Software Quality Assurance

3(3-0-6)

**340 773

หัวเรื่องพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Science

3(3-0-6)

**342 724          

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3(3-0-6)

**342 734   

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Managing Information Technology

3(3-0-6)

 

**342 756

การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining

3(3-0-6)

**342 758

 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data Analytics

3(3-0-6)

 

 

วิชาวิทยานิพนธ์

                   สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 1

**340 898  

วิทยานิพนธ์
Thesis

 

41 หน่วยกิต

                   สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก  2

**340 899   

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต

     วิชาการศึกษาอิสระ

                   สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ข

**340 897   

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

  

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562 02:56

facebook like box

facebook like box