All for Joomla All for Webmasters

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

   รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Computer Science and Information Technology

 

2.  ชื่อปริญญา

          ชื่อเต็ม (ไทย):    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

          ชื่อย่อ (ไทย):     วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Computer Science and Information Technology)

          ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.Sc. (Computer Science and Information Technology)

 

3. รูปแบบของหลักสูตร

 

 

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

37

37

37

1)  หมวดวิชาบังคับ

7 (ไม่นับหน่วยกิต)

7

7

2)  หมวดวิชาเลือก

-

18

24

3)  วิชาวิทยานิพนธ์

37

12

-

4)  วิชาการศึกษาอิสระ

-

-

6

 

4. คุณสมบัติของผู้เรียน

1)       ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน แผน  ก  แบบ ก 1 จะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี 3.25 ขึ้นไป หรือ มีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2)       ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน แผน  ก  แบบ ก 2  และ แผน ข จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาพื้นฐานอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยไม่นับหน่วยกิต

5. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1)       เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

2)       เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50.2

3)       เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3580/2561 เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แผน ก แบบ ก 1

นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แผน ก แบบ ก  2

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นำเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน

แผน ข

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่นำเสนอบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่ได้มาตรฐาน

 

6. ระยะเวลาในการศึกษา และระบบการจัดการศึกษา

          ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
          ระบบเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
          มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม

ภาคการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปกติ

25,000.-

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรโครงการพิเศษ

38,000.-

 

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมข้างต้น ครอบคลุมค่าหน่วยกิตลงทะเบียนวิชาเรียน และค่าธรรมเนียมการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุ การบริการสุขภาพ ห้องสุมด คอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา และกีฬา ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

              2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ

              3. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ            ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

              4. บางคณะมีการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมวิจัย หรือค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ให้นักศึกษาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเหล่านั้น ได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด

 

8. รายวิชาของหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ

หมวดวิชาบังคับ รวม  7  หน่วยกิต

          สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ประกอบด้วย รายวิชาดังต่อไปนี้

**SC328 781

ระเบียบวิธีวิจัย
Research  Methodology

3(3-0-6)

**SC328 891

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Computer Science and Information Technology Seminar I

2(2-0-4)

**SC328 892

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2

Computer Science and Information Technology Seminar II

2(2-0-4)

 

 

หมวดวิชาเลือก

          สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และหลักสูตร แผน ข ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้ทุกกลุ่ม หรือรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนเพื่มเติมภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กลุ่มที่ 1 วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence)       

**SC 328 851

กระบวนทัศน์ปัญญาประดิษฐ์
Paradigms of Artificial Intelligence

3(3-0-6)

**SC 328 852

โครงข่ายประสาทเทียม
Artificial Neural Networks

3(2-2-5)

**SC 328 853

การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับวิทยาการข้อมูล

Machine Learning for Data Science

3(2-2-5)

 

.*SC 328 854

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล

Big Data Analytic and Mining

3(3-0-6)

 

*SC 328 855

 

การเรียนรู้เชิงลึกในการประมวลผลข้อมูล

Deep Learning for Data Processing

3(2-2-5)

 

*SC 328 856

 

วิธีการเชิงคำนวณสำหรับวิทยาการข้อมูล

Computational Methods for Data Science

3(3-0-6)

*SC 328 857

 

การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ

Evolutionary Computing

3(3-0-6)

.*SC 328 858

วิศวกรรมข้อมูล
Data Engineering

3(3-0-6)

.**SC 328 859

การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประยุกต์ใช้

Natural Language Processing and Applications

3(3-0-6)

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเทคโนโลยีเครือข่าย ความมั่นคง และหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Smart Network, Security and Robotic Technology

*SC 328 841

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Network Technology   

3(3-0-6)

 

*SC 328 842  

เทคโนโลยีไร้สาย เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง

Wireless, Mobile, Internet of Things Technology     

3(3-0-6)

 

*SC 328 843

ความมั่นคงทางไซเบอร์และการเจาะระบบตามหลักจรรยา

Cyber Security and Ethical Hacking

3(3-0-6)

*SC 328 844

เทคโนโลยีระบบขนานและกระจาย

Parallel and Distributed System Technology

3(3-0-6)

*SC 328 845

ระบบฝังตัวและเทคโนโลยีหุ่นยนต์

Embedded Systems and Robotics Technology

3(3-0-6)

 

*SC 328 847

 

ใบรับรองร่วมกับอุตสาหกรรมในด้านเครือข่ายและความมั่นคง

Jointed Industrial Certification in Network and Security

3(3-0-6)

**SC 328 861

 

เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

Image Processing Technology

3(3-0-6)

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มระบบสารสนเทศทางธุรกิจอัจฉริยะ (Smart Business Information Technology)     

**SC 328 824            

การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง
Advanced  System Analysis and Design

3(3-0-6)

**SC 328 834     

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Managing Information Technology

3(3-0-6)

*SC 328 835

การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่

Modern Database Management

3(3-0-6)

**SC 328 836

เว็บแบบสื่อความหมายและวิศวกรรมออนโทโลยี

Semantic Web and Ontology Engineering

3(3-0-6)

**SC 328 838 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะขั้นสูง 

Advanced Business Intelligence

3(3-0-6)

**SC 328 839 

การทำเหมืองข้อมูลขั้นสูง
Advanced Data Mining

3(3-0-6)

กลุ่มที่ 4 วิชาเลือกทั่วไป (General Electives)                                    

**SC 328 811

ภาษาโปรแกรม

Programming Languages  

3(2-2-5)

**SC 328 812

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม

Cross-Platform Application Development

3(3-0-6)

**SC 328 813

 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง

Advanced Web Application Development

3(3-0-6)

**SC 328 821 

ทฤษฎีการคำนวณ

Theory of Computation

3(3-0-6)

**SC 328 822 

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

Algorithm Analysis and Design

3(3-0-6)

*SC 328 831

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Advanced Software Process

3(3-0-6)

*SC 328 832

กลยุทธ์ประสบการณ์ผู้ใช้

User Experience Strategy

3(3-0-6)

**SC 328 833

หลักการของระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
Principles of Database System and Design

3(3-0-6)

*SC 328 837

การพิจารณาธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายในยุคที่ห้า อินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง และปัญญาประดิษฐ์
Business Consideration for 5G IoT and Artificial Intelligence

3(3-0-6)

**SC 328 846

ทฤษฎีสารสนเทศ

 Information Theory  

   3(3-0-6)

**SC 328 871

หัวเรื่องพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topics in Computer Science and Information    

Technology

   3(3-0-6)

       

 

 

วิชาวิทยานิพนธ์

                    สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 1

*SC 328 898

วิทยานิพนธ์
Thesis

38 หน่วยกิต

                    สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก  2

*SC 328 899

วิทยานิพนธ์
Thesis

   12 หน่วยกิต

                                       

วิชาการศึกษาอิสระ

สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ข

*SC 328 897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

 

 

9. ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาวิชา

ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

E - mail

ความเชี่ยวชาญ

1

รศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์

ngamnij@kku.ac.th

- Semantic information integration

- SCORM-based e-Learning

- Web service composition

- Web services

- Semantic Web and Ontology

2

รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์

chakso@kku.ac.th

- Mobile Computing

- Computer and Wireless Networks

- Multimedia Computing

- Network Optimization

- Wireless Sensor Networks

- Quality of Service

- Future Internet

- Computer and Network Security

3

รศ.ดร.ชัยพล  กีรติกสิกร

- Urban Remote Sensing

4

รศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ

punhor1@kku.ac.th

- Machine Learning

- Soft computing

- Object-Oriented Programming Languages

- Software Engineering

5

รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ

wongsar@kku.ac.th

- Artificial Intelligence

- Machine Learning

- Knowledge Engineering

- Cellular Automata

6

รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์

somjit@kku.ac.th

- Semantic Web

- Information Integration

- Logistics and Supply Chain

7

ผศ.ดร.คำรณ สุนัติ

- Optical Computing

- Adaptive intelligent Systems

8

ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

chitsutha@kku.ac.th

- Agile Software Development, Scrum, Software Engineering, Software Process

- Mobile Agent, Multi-Agent Systems

- Computer Network Security

9

ผศ.ดร.ปวีณา วันชัย

wpaweena@kku.ac.th

- Business Intelligence and Analytics

- Enterprise Systems, ERP systems

- IT Strategy, IT Strategic Planning, IT Management

- Enterprise Process Modeling

10

ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล

pusadee@kku.ac.th

- Natural Language and Speech Processing

- Database System and Information Integration

- Intelligent System

11

ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง

- Hydrologic modeling with GIS

- Internet GIS , Health GIS

12

ผศ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

monlwa@kku.ac.th

- Image Processing

- Search Protocol

- Search Engine

13

ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น

wararat@kku.ac.th

- Applied Ontology with BPM

- Web Service composition

- Data Mining

14

ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

sunkra@kku.ac.th

- Machine Learning, Pattern Recognition

- Soft computing , Intelligent System

15

ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

silain@kku.ac.th

- Wireless and Mobile Networks

- Performance Evaluation of Communication Networks

- Wireless and Computer Networks Security

16

ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ

saiyan@kku.ac.th

- New Generation wireless Communication

- Performance Evaluation on OFDM Systems

- Thai Speech Synthesis

17

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ

sumkas@kku.ac.th

- Human computer interaction

- Social Technologies

- Persuasive technology

- Online collaboration

- Health Information Systems

18

ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

urachart@kku.ac.th

- Ubiquitous Learning, Blended Learning

- Bioinformatics

- User Experience Design

19

อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

twachi@kku.ac.th

- Information Extraction and Integration

- Internet and Web Information Systems

- Object Oriented Programming

20

อ.ดร.วรัญญา วรรณศรี

- Text Mining

- Opinion Mining

- Learning Engineering

21

อ.ดร.อภิศักดิ์  พัฒนจักร

- ICT Public Policy and Planning

- Information Technology Entrepreneurship

 

10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.พุธษดี  ศิริแสงตระกูล

(e-mail: )

นายพงษ์เทพ พระคุณ

(e-mail: )

 

สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

อาคารวิทยวิภาส ชั้น 1

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

โทร (+66)43-009-700 ต่อ 44457,50521,50526

 

 

Last modified on วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563 16:16

facebook like box

facebook like box