All for Joomla All for Webmasters

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ดาวโหลดรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโท(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ดาวโหลดแผ่นพับ

 

รายละเอียด

 

1.  ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ภาษาอังกฤษ

 

Master of Science Program in Computer Science

 

2.  ชื่อปริญญา

 

ภาษาไทย

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
วท . ม. ( วิทยาการคอมพิวเตอร์ )

 

ภาษาอังกฤษ

 

Master of Science (Computer Science)
M.Sc. (Computer Science)

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

  จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 แผน ข
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 41 41 41
   1. หมวดวิชาบังคับ
- 17 17
   2. หมวดวิชาเลือก
- 12 18
   3. วิชาวิทยานิพนธ์
41 12 -
   4. วิชาการศึกษาอิสระ
- - 6

 

แผน  ก  แบบ ก (1)

  • นักศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มาจากงานวิทยานิพนธ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ก่อนวันสำเร็จการศึกษา
  • นักศึกษาอาจจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับหรือวิชาอื่นๆ หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมขึ้นก็ได้ตามความเห็นของภาควิชาโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลการศึกษาในระดับ S (Satisfactory)

แผน ก แบบ ก (2)

  • นักศึกษาต้องตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยที่มาจากงานวิทยานิพนธ์ในเอกสารการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยผลงานวิจัยนั้นจะต้องได้รับการตอบให้ลงตีพิมพ์ก่อนวันสำเร็จการศึกษา

แผน ข

  • นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ข้อเขียนในรายวิชาที่กำหนด และ ต้องผ่านการสอบปากเปล่า (Oral Examination)
  • นักศึกษาจะต้องมีผลงานการตีพิมพ์บทความการศึกษาอิสระหรือบทความที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระในวารสารวิชาการ (Journal) ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาหรือนำเสนอในการประชุมวิชาการที่บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสัมมนาทางวิชาการ (Proceedings) จึงจะสำเร็จการศึกษาได้

แผนการศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
    แผน ก(1) แผน ก(2) แผน ข
**340 711 ภาษาโปรแกรม Programming Languages - 3 3
**340 721 ทฤษฎีการคำนวณ Theory of Computation - 3 3
**340 793 ระเบียบวิธีวิจัย Research Methodology - 3 3
340 XXX หรือ 342 XXX วิชาเลือก Elective Course - 3 3
**340 898 วิทยานิพนธ์ Thesis 9 - -
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
9 12 12
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
9 12 12


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
    แผน ก(1) แผน ก(2) แผน ข
**340 722

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี Algorithm Analysis and Design

- 3 3

**340 741

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  Computer Systems Architecture

- 3 3
340 xxx หรือ 342 xxx วิชาเลือก Elective Course - 3 6
**340 891 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 Computer Science Seminar I - 1 1
**340 898 วิทยานิพนธ์ Thesis 10 - -
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
10 10 13
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
19 22 25


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต
    แผน ก(1) แผน ก(2) แผน ข
340 xxx หรือ 342 xxx วิชาเลือก Elevctive Course - 6 6
**340 892 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 Computer Science Seminar II - 1 1
**340 897 การศึกษาอิสระ  Independent Study - - 2
**340 898 วิทยานิพนธ์ Thesis 12 - -
**340 899 วิทยานิพนธ์ Thesis - 3 -
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
12 10 9
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
31 32 37


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต
    แผน ก(1) แผน ก(2) แผน ข

340 xxx หรือ 342 xxx

วิชาเลือก Elective Course

- - 3
**340 897 การศึกษาอิสระ Independent Study - - 4
**340 898 วิทยานิพนธ์ Thesis 10 - -
**340 899 วิทยานิพนธ์ Thesis - 9 -
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
10 9 7
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
41 41 41
รายวิชาที่เปิดสอน

 

หมวดวิชาบังคับ รวม  17   หน่วยกิต

                สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ประกอบด้วย รายวิชาดังต่อไปนี้

**340 711

ภาษาโปรแกรม
Programming Languages

3(2-2-5)  

**340 721  

ทฤษฎีการคำนวณ
Theory of Computation

3(3-0-6)

 

**340 722   

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design 

3(3-0-6)

**340 741  

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
Computer
Systems Architecture

3(3-0-6)

**340 793

ระเบียบวิธีวิจัย
Research  Methodology

3(3-0-6)

**340 891

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
Computer Science Seminar I

1(1-0-2)

**340 892

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

Computer Science Seminar II

1(1-0-2)

 

 

หมวดวิชาเลือก

                   สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และหลักสูตร แผน ข ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาได้ทุกกลุ่ม หรือรายวิชาอื่นในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

          กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
                    (Theoretical Computer Science and Intelligent Systems)

*340 746

ทฤษฎีสารสนเทศ

Information Theory

3(3-0-6)

**340 751

กระบวนทัศน์ปัญญาประดิษฐ์
Paradigms of Artificial Intelligence

3(3-0-6)

**340 752

โครงข่ายประสาทเทียม
Artificial Neural Networks

3(3-0-6)

*340 753

การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับวิทยาการข้อมูล

Machine Learning for Data Science

3(2-2-5)

**340 755         

เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support Technologies

3(3-0-6)

*340 759

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Natural Language Processing

3(3-0-6)

 

**340 769

คอมพิวเตอร์วิทัศน์
Computer Vision

3(3-0-6)

 

          กลุ่มที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)

**340 723

ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

3(3-0-6)

*340 742

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสื่อผสมไร้สาย

Wireless Multimedia Internetworking

3(3-0-6)

 

**340 743

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
Advanced Computer Networks

3(3-0-6)

 

**342 744         

การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Computer Network Administration

3(3-0-6)

*340 745

ความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Computer and Network Security

3(3-0-6)

 

*340 747

ระบบแบบกระจาย

Distributed Systems

3(3-0-6)

 

 

          กลุ่มที่ 3 โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ (Computer Applications)                 

*340 712

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม

Cross-Platform Application Development

3(3-0-6)

*340 713

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง

Advanced Web Application Development

3(3-0-6)

*340 727

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์

Agile Software Development

3(3-0-6)

**340 733

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
Database System and Design

3(3-0-6)

 

*340 761

เทคโนโลยีเสมือนจริง

Virtual Reality Technology

3(3-0-6)

 

*340 762

การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล

Digital Image Processing and Analysis

3(3-0-6)

 

*340 763

การออกแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับส่วนต่อประสานผู้ใช้

Interaction Design for User Interface

3(3-0-6)

 

**342 738 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะขั้นสูง

Advanced Business Intelligence

3(3-0-6)

**344 781

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information System

3(2-3-6)

 

          กลุ่มที่ 4 วิชาเลือกทั่วไป (General Electives)              

**340 725

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Advanced Software Engineering

3(3-0-6)

 

*340 726

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

Software Quality Assurance

3(3-0-6)

**340 773

หัวเรื่องพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Science

3(3-0-6)

**342 724          

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3(3-0-6)

**342 734   

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Managing Information Technology

3(3-0-6)

 

**342 756

การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining

3(3-0-6)

**342 758

 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data Analytics

3(3-0-6)

 

 

วิชาวิทยานิพนธ์

                   สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 1

**340 898  

วิทยานิพนธ์
Thesis

 

41 หน่วยกิต

                   สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก  2

**340 899   

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต

     วิชาการศึกษาอิสระ

                   สำหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  แผน ข

**340 897   

การศึกษาอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต

  

 

 

Last modified on วันจันทร์, 27 กรกฎาคม 2563 15:58

facebook like box

facebook like box