All for Joomla All for Webmasters

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลจากงานประชุมวิชาการ AUCC2019

 

 

 

 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7 , The 7 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2019) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย โดยผลการตัดสินการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาได้รางวัล Good Paper 1 ทีมและรางวัล Very Good Paper 3 ทีม ดังนี้

 


รางวัล Good Paper 1 ทีม ได้แก่


1.
บทความเรื่องโปรแกรมประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทักษะด้านการคำนวณในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 
สมาชิก: นายณัฎฐพงค์ รัตนศิริพรหม และนายสุรเชษฐ์ บุญธรรม นศ.ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

 

 

รางวัล Very Good Paper 3 ทีม ได้แก่


1.
บทความเรื่อง แอปพลิเคชันวางแผนการใช้พื้นที่และคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับการปลูกผักในโรงเรือน
 
สมาชิก: นางสาวอุดมพร สิรินันทเกตุ และ นางสาวรัชฎา หงษ์โง่น นศ.ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์

 

2. บทความเรื่อง เว็บไซต์การจัดการห้องประชุมโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 
สมาชิก: นางสาวผกามาศ สีพล และ นายธีรพงษ์ กาลวิบูลย์ นศ.ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

3. บทความเรื่องการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของข้าวสารสายพันธุ์ดอกมะลิ 105 โดยการประมวลผลภาพดิจิทัล
 
สมาชิก: นายสุกฤษฏิ์ ศรีสวัสดิ์ นศ.ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ.ที่ปรึกษา: อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ และ อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ควบคุมและดูแลทีม สำหรับการเดินทางไปแข่งขันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

AUCC เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดย 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการยอมรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง AUCC ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

 

รูปกิจกรรม

 

facebook like box

facebook like box