All for Joomla All for Webmasters

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลนำเสนอระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานทางวิชาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5

 

 

 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 Nation Conference On Technology and Innovation Management (NCTIM 2019) ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

โดยผลการตัดสินการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาที่ได้รางวัลนำเสนอระดับดีเด่น   ได้แก่

บทความเรื่อง การออกแบบระบบการจัดการการซื้อและขายสินค้ามือสองออนไลน์ 
โดย นายธนภัทร ประทีปทอง นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5  หรือ NCTIM 2019 (Nation Conference On Technology and Innovation Management ) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของ นักวิจัยทั่วไป   ผู้วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ นักศึกษาปริญญาตรี  ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยของไทย  9 สถาบัน  และเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การเผยแพร่บทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่งานวิจัยได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box