All for Joomla All for Webmasters

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระดับคณะ ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ คณะวิทยาศาสตร์

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระดับคณะ ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น ณห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร ชั้น 1  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ เพื่อพัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้พร้อมเป็นพลเมืองและนักบริหารกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล และที่สำคัญการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ Education Transformation ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ในการลงนามครั้งนี้ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนามโดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานเป็นสักขีพยานพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร ชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 

จุดกำเนิดแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรข้ามศาสตร์  Digital governance ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานเริ่มต้นจากทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการนำ Digital technology  เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของภาครัฐและองค์กรบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นกว่าการใช้ระบบดั้งเดิมที่เป็นอยู่ นอกจากนั้น การพัฒนาหลักสูตรนี้สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Education Transformation ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม่บูรณาการข้ามศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยการสนับสนุนให้คณะ/วิทยาลัย ต่างๆไปดำเนินการพัฒนาและบูรณาการสาขาวิชาและหลักสูตรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานภายหลังจากสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

 

ในการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือนี้ทั้งสองหน่วยงานได้นำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบในการพัฒนา อันประกอบด้วย

 

ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ที่ 1 ทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  experiential learning มีการปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตโดยเฉพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น Big bata, Data  Science , IOT เป็นต้น ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้นำเอาแนวคิดนี้มาบูรณาการให้เข้ากับความเชี่ยวชาญของทั้งสองศาสตร์ และมีเป้าหมายมุ่งผลิตบัณฑิตที่จะเป็นนักบริหารกิจการสาธารณ(รัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงกำไร) ที่สามารถวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการให้บริการสาธารณะที่ดีกว่ารูปแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ภายใต้วิสัยทัศน์การยกระดับการบริการสาธารณะที่ดีกว่า โดยการนำเอาดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ(Better Public Services through Digital Government)

 

นอกจากนั้น ในกรอบภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุโดยการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคมโดยเฉพาะ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐทั้ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นตลอดจนภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับทั้งนักศึกษาในระบบและประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับเทคโนโลยีในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยมีการจัดการเรียนรู้เป็นตลาดวิชา และจัดการเรียนการสอนเป็นชุดวิชาแบบเปิดกว้าง (Modular System) ซึ่งมีทั้งที่ต้องการปริญญา(Degree)และไม่ต้องการปริญญา(Non-Degree) สามารถเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ ทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยและการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกคน มีระบบให้ผู้เรียนสามารถสะสมชุดวิชา เพื่อรับปริญญาในภายหลังได้โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ในกลยุทธ์ที่ 3 ทั้งสองหน่วยงานได้มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต สำหรับ Digital Governance โดยได้กำหนดสมรรถนะขั้นต้น ที่บัณฑิตจะต้องมีเมื่อสำเร็จการศึกษาใน 4 มิติอันประกอบด้วย มิติด้านสังคม มิติด้านองค์การ มิติด้านภาครัฐ มิติด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งในแต่ละมิติได้กำหนดสมรรถนะตามกรอบแนวคิดของรัฐบาลดิจิทัลและภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 ทั้งสองหน่วยงานมุงจากพัฒนาระบบให้มีสมรรถนะหลักในการสร้างนวัตกรรมตลอดจนองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการบริการสาธารณะแบบดิจิทัลในองค์กรบริการสาธารณะทั้งภาครัฐ และเอกชน ผลิตผลจากหลักสูตรนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับการบริการสาธารณะที่สามารถวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการให้บริการสาธารณะ ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย(Democracy) ความเท่าเทียม(Equity) ความเข้าถึงได้(Access) และความพร้อมใช้(Availability) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือข้อความบันทึกความร่วมมือระดับคณะ

ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บันทึกฉบับนี้จัดทำระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กับ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธาน

โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ คณะวิทยาศาสตร์ ตกลงจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทั้งสองหน่วยงานขอแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนยังมีบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย

ข้อ 2 ทั้งสองหน่วยงานตกลงจัดทำโครงการวิจัย การจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรม สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และสนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน หน่วยงานทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงลงลายมือชื่อและเก็บไว้หน่วยงานละฉบับ

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box