All for Joomla All for Webmasters

มข. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Specialist ร่วมกับ มมส และ มทร.อีสาน วขก.

 

 

เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน  Digital Specialist เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล Digital Specialist For Industry 4.0 หลักสูตร “CompTIA TIA Cloud Essentials” และมี ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เกียรติร่วมเปิดงาน ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ผู้ประสานงานหลัก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก DEPA วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้าน Cloud Computing ในการช่วยผลักดันให้คนไทยสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และความเจริญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลกและนำไปสู่การเป็นเมือง Smart City ต่อไป

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box