All for Joomla All for Webmasters

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มข. โดยมี ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา กิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีงามของประเทศไทย กิจกรรมเริ่มขึ้นเมื่อ เวลา 15.15 น. หัวหน้าสาขาวิชาฯประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทสรรเสริญพระคุณครู นักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานไหว้ครูขึ้นไหว้ครูบนเวที ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมและรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ลำดับสุดท้ายหัวหน้าสาขาวิชาฯได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งออกเป็นระดับการศึกษาและแต่ละหลักสูตรดังนี้

1.ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ 

ชั้นปี  4

นางสาวอุรชา  ภูดิฐวัฒนโชค

593020487-8

3.73

ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชั้นปี  3

นายฐิติพัฒน์ เจนวิชชุวงศ์

603020743-8

3.56

ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชั้นปี 2

นางสาวณัฐนรินทร์ ผลประพฤติ

613020211-2

3.71

ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

2.ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ 

ชั้นปี 4

นายศุภพงศ์  สกุลคู

593021591-7

3.41

ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชั้นปี 3

นายชานนท์ ชาภิรมย์

603021138-0

3.02

ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

3.ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคปกติ

ชั้นปี  4

นายธนาวุฒิ  นาบรรดิฐ

593021295-3

3.43

ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชั้นปี  3

นายธีรดนย์ แสงจันทร์

603020352-3

3.39

ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชั้นปี 2

นางสาวปภัสสร ดาวไธสง

613020162-9

3.62

ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

4.ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์  ภาคปกติ

ชั้นปี  4

นายวรากร ชนะน้อย

593020935-8

3.33

ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชั้นปี  3

นางสาวอภิญญา พรหมจารีย์

603020413-9

3.41

ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชั้นปี 2

นางสาวบุษบา แก้วสาลี

613020760-9

3.51

ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

5.ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชั้นปี 2

นายเดชฤทธิ์ แก้วประดับ

615020020-3

3.73

ทุนการศึกษา

5,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

 

6.ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปี 2

นายไชยรัตน์ นวลสำเนียง

615020096-0

3.89

ทุนการศึกษา

10,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

 

7.ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ชั้นปี 2

นางสาวสุพัตรา ภูมิแสน

615020004-1

3.86

ทุนการศึกษา

10,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร

 

 รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box