All for Joomla All for Webmasters

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์

2. ผศ.ดร.ชัยพล กีรติกสิกร ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์

3. อ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. อ.ดร.ปวีณา วันชัย ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

facebook like box

facebook like box