All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นผู้แทนอธิการบดี เปิดตัวความร่วมมือการพัฒนาระบบดิจิทัลในการให้บริการประชาชน

 

ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลและอาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มข. เปิดตัวความร่วมมือการพัฒนาระบบดิจิทัลในการให้บริการประชาชน ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดให้ มข. เป็นหน่วยงานต้นแบบ โดย มข. ได้เป็นผู้พัฒนาและปรับใช้ระบบเอกสารดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันต่อเนื่องระหว่าง มข. และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

โดยวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการให้บริการภาครัฐ เรื่อง 4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล ขึ้น ณ ห้องบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาบริการของรัฐ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จากการประกาศใช้ ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งผลให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้รับความสะดวกจากการให้บริการของภาครัฐ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก กพร และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

facebook like box

facebook like box