All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 , The 8 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2020) ระหว่างช่วงวันที่ 14 – 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

AUCC เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดย 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการยอมรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง AUCC ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

 

โดยผลรางวัลที่นักศึกษาจากสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC2020

ทั้งหมด 13 กลุ่ม เป็นบทความทั้งหมด 13 กลุ่ม ซึ่งได้รับรางวัล 13 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บทความ รางวัลระดับ Very Good 4 กลุ่ม ได้แก่

 

1. หัวข้อแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่กะเพราแล้วแต่ (Krapraolaewtae Delivery Application)

ผลงานของ นางสาวภาษิตา คงนวน และ นายวีรภัทร อนันตศิริจินดา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

 

2. หัวข้อแอปพลิเคชันจัดการจิตอาสา (Volunteer management Application)

ผลงานของ นายปรเมนทร์ รอดขันเมือง และ นายวรพล กฤตเวทิน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

 

3. หัวข้อระบบการเรียนแบบเต็มรูปแบบในอนาคต (The Fully Future Course)

ผลงานของ นายรัฐพงศ์  ไพศาล และ นางสาวนวรัตน์  สีเสน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น

 

4. หัวข้อการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดถั่วลิสง (PEANUT SEED QUALITY INSPECTION)

ผลงานของ นายเกียรติศักดิ์ กลีบพิมาย และ นางสาวธารณา บุญวงศ์ทะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

บทความ รางวัลระดับ  Good 9 กลุ่ม ได้แก่

 

1. หัวข้อแอปพลิเคชันวางแผนตารางเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Planning Schedule for Khon Kaen University)

ผลงานของ นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สังขวิจิตร และ นางสาวศศิมา จันดีเวียง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

 

2. หัวข้อการคำนวณมูลค่าสินค้าโดยการแยกแยะวัตถุ (Classify products of SIFT features with Machine learning)

ผลงานของ นายชัยวัฒน์  แก้วมุกดาสวรรค์ และ นายพงศกร  แซ่ตั้ง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

 

3. หัวข้อระบบจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (Data system for Credit Union Cooperative)

ผลงานของ นาย ศิริศักดิ์ มิคาระเศรษฐ์ และ นางสาว มณฑิตา ทองมีศรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

4. หัวข้อระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (Project Budget Tracking, Khon kaen Municipality)

ผลงานของ นางสาว สุภาวดี  สุวรรณศรี และ นางสาวพนิดา อินทร์เต็ก  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร

 

5. หัวข้อแอปพลิเคชันหาคู่ให้สุนัขและแมว (Dog and Cat Dating Application)

ผลงานของ นางสาววศินี จันทรโสภณ และ นายเจษฎา สมศรี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

 

6. หัวข้อแอปพลิเคชันจัดการสีนานวล (See-na-nuan Restaurant Management Application)

ผลงานของ นายภาณุพงศ์ ทองศรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์

 

7. หัวข้อแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Guide Application)

ผลงานของ นายณัฐพงษ์ เลิศวรสิริกุล และ นายสิทธิศักดิ์ พานิชย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

8. หัวข้อเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรสำหรับเยาวชน (Youth Agricultural Learning Web Application)

ผลงานของ นางสาวพัฑฒิดา ตาดไธสง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

 

9. หัวข้อเว็บแอปพลิเคชันคลินิกความงามและผิวพรรณหมอเพื่อน (Professional Dermatologist Web Application)

ผลงานของ นางสาวเปรมศิริ ดาป้อม และ นางสาวณัฐติกานต์ ขันชัยภูมิ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box