All for Joomla All for Webmasters

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า นายพีรพล กมลรัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562

 

สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) รุ่นที่ 1 นายพีรพล กมลรัตน์ รหัสนักศึกษา 503020610-7 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้เข้ารับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคล โครงการ และนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร และในโอกาสนี้สาขาวิชาฯจะได้ดำเนินการขอเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

 

ข้อมูลศิษเก่า

ชื่อ นายพีรพล กมลรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

ตำแหน่งทางสายงาน หัวหน้างานสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2/1

สังกัด ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ 1 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน

ที่อยู่ที่ทำงาน กรมชลประทาน ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10300

 

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปี .. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปี .. 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผลงานดีเด่น

1. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการการพัฒนาอากาศยานไร้ คนขับสำหรับผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการชลประทาน

2. หัวหน้างานสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ฝ่ายสำรวจทำแผนที่จากภาพถ่ายที่ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

3. บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมด้วยภาพถ่ายทางอากาศด้วย UAV อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

4. บินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมด้วยภาพถ่ายทางอากาศด้วย UAV บริเวณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5. สำรวจพื้นที่ ในปฏิบัติการสนับสนุนและช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมู่ป่าอะคาเดมี 13 คน ที่ติดอยู่ภายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สสาย จังหวัดเชียงราย (ในพื้นที่ สชป.2)

6. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม GIS เบื้องต้นเพื่อวางแผน วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

7. เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา เป็นระยะเวลา เดือน

8. เป็นวิทยากรให้ข้อมูลและความรู้ด้านการใช้อากาศยานไร้ คนขับ (Drone) เพื่อการสำรวจภูมิประเทศภายใต้โครงการความร่วมมือด้านชลประทานระหว่างกรมชลประทานระหว่าง กรมชลประทาน กับ Department of Agriculture (DoA),Bhutan

9. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อ การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในงานชลประทาน

10. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำใน ยุค 4.0

11. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานชลประทาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ห้อง ชคบ. (L422) ชั้น 4 อาคารอรุณ อินทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

12. บินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV โครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดนครราชสีมา

 

รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี .. 2560 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี .. 2562 สายงานวิชาการ

 

รูปภาพพิธีมอบรางวัล

facebook like box

facebook like box