All for Joomla All for Webmasters

ประธานรัฐสภามอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประธานรัฐสภามอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นักศึกษาเดินทางรับมอบโล่รางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์จากประธานรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีผู้ชนะเลิศการแข่งขันจากทั้งหมด 4 ภาคด้วยกัน และทีม JibBow ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน e-Initiative HACKATHON จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และเป็นนักศึกษาจากหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ชั้นปีที่ 4 ได้เข้ารับมอบรางวัลในโอกาสนี้ด้วยโดยมีสมาชิกในทีมได้แก่

1.นายอาชาญนนท์ แซ่ชื้อ

2.นายจตุพล ดอนคูณ

3.นายกิตติธร เพ็งศรี

4.นางสาวธิติสุดา สีคง

 

ในโอกาสอันน่ายินดีนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative” ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ 

1. ทีม FON-262 จากภาคใต้

2. ทีมสวัสดีคร้าบท่านสมาชิกชมรมคนชอบ DEV จากภาคเหนือ

3. ทีม JibBow จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 

4. ทีมเด็กกรุงเก่า จากภาคกลาง

โดยมี ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน ในการนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธีโอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมีใจความสำคัญว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้คิดค้นรูปแบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน เนื่องจากสำนักงานฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และภาคประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง เห็นได้จากมีร่างกฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรกว่า 50 ฉบับ รวมถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากภาคประชาชนที่ได้มีการนำเสนอเข้ามาด้วย ซึ่งการคิดค้นและจัดทำการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ นั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการแข่งขัน e-initiative Hackathonทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนจะสัมฤทธิ์ผลสูงสุดได้ก็ด้วยความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย จึงขอฝากความหวังนี้ไว้กับทุก ๆ ท่านช่วยกรุณาเผยแพร่ความรู้และให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ ต่อไปด้วยโดยก่อนพิธีมอบโล่รางวัล  ประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ  ได้เยี่ยมชมผลงานการออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-initiative) ของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 4 ทีมสำหรับการแข่งขันออกแบบ Platform การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) นั้นเป็นกิจกรรมในโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พร้อมทั้งให้ประชาชนทราบว่ากฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายอย่างไรตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาและอุปสรรคในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาการปฏิบัติงานตามกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

facebook like box

facebook like box