All for Joomla All for Webmasters

พิธีปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 และผลการแข่งขัน

 

พิธีปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

(16th Thailand Olympiad in Informatics : 16th TOI)

 

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยวิภาส 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กว่าในพิธีปิดการแข่งขันฯว่า นามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมในความรับผิดชอบของนักเรียนทุกคน ที่มีการเตรียมตัวและฝึกฝนทักษะด้านการเขียนโปรแกรมมาอย่างดี เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการ เพื่อการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ และในการสอบการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และเกียรติคุณประกาศ นับเป็นเกียรติยศ และความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ และคณาจารย์ประจำศูนย์ สอวน. ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการถ่ายทอดความรู้และอบรมมาเป็นอย่างดี การแข่งขันย่อมมีทั้งผู้ที่สมหวัง และพลาดหวัง แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือเรามีโอกาสทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเพื่อนจากศูนย์ สอวน. มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ ได้รับประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการ ผมหวังว่าพวกเราจะนำสิ่งดีดีเหล่านี้ ไปถ่ายทอดและฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่มีร่วมมือช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ได้กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันว่าในนามประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 มีความยินดีและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 16 มูลนิธิ สอวน. ได้มอบหมายให้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2563 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน เป็นการการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาในด้านการคำนวณเชิงตัวเลข วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยยึดรูปแบบตามธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ การสอบมีทั้งหมด 2 รอบ โดยข้อสอบอยู่ในระดับค่อนข้างยาก ผู้เข้าสอบต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 นี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 93 คน โดยเป็นนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ 13 แห่ง จำนวน 90 คน และนักเรียนจากโครงการ สสวท. จำนวน 3 คน อีกทั้งยังมีคณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิชาการ คณาจารย์ประจำศูนย์จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งหัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ครูสังเกตการณ์ และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันเข้าร่วมกว่า 300 คน

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2563 นี้

มีผู้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็น

- รางวัล ระดับเหรียญทอง                    จำนวน 8 คน

- รางวัล ระดับเหรียญเงิน                     จำนวน 15 คน

- รางวัล ระดับเหรียญทองแดง             จำนวน 22 คน

 

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่ได้รับเกียรติจากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล สนับสนุนเงินรางวัลการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

- รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท

จำนวน 2 รางวัล

- รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับสอง พร้อมเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท

เนื่องจากรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง มี 2 รางวัล จึงนำรางวัลอันดับหนึ่งและอันดับสองรวมกัน

- รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับสาม พร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาค

จะได้เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

- รางวัลพิเศษ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท โดยตัดสินจากกระบวนการทำตอบและวิธีทำที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมแก่รางวัลพิเศษ

 

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ในความรู้ความสามารถของทุกๆคน ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทุกคนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่ ขอเป็นกำลังใจให้ในการพัฒนาประสบการณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะสำเร็จมิได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือ สนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่าย ในโอกาสนี้ ดิฉันใคร่ขอขอบคุณมูลนิธิ สอวน. คณะกรรมการวิชาการจากทุกสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนแต่ละศูนย์ สอวน. ทุกแห่ง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและทำให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดี

 

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

1. รางวัล ระดับเหรียญทอง จำนวน 8 เหรียญ ได้แก่

รายชื่อนักเรียน

สถาบัน

ศูนย์ สอวน.

นายเจเด็น  จรดล

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายชญานิน  คงเสรีกุล

โรงเรียนระยองวิทยาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สุธรรมเกษม

โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายธีธัช  วิษณุโยธิน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธีรภัค  โกมลมณี

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายวรัชญ์  พาลพ่าย

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นายศิษฎา  นาคเลื่อน

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายอิทธิพัฒน์  ปานขำ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

2. รางวัล ระดับเหรียญเงิน จำนวน 15 เหรียญ ได้แก่

รายชื่อนักเรียน

สถาบัน

ศูนย์ สอวน.

นายกวิน  รัตนพันธ์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

นายไกรวิชญ์  จรสโรจน์กุล

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายจิรายุวัฒน์  บุญจันทร์

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

นายฐิตริน  ศาสตรสาธิต

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายเดช  วงศ์วีรธร

โรงเรียนระยองวิทยาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวธนภรณ์  กิจวรเกียรติ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายธรรมฤทธิ์  ผิวทน

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายนภันต์  โชติช่วงนภา

โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นางสาวปภาวี  ศรีบุญรัตน์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายปฏิภาณ  สิทธินิสัยสุข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายสมปกรณ์  ลาภใหญ่

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสาริน  ยองสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

3. รางวัล ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 22 เหรียญ ได้แก่

รายชื่อนักเรียน

สถาบัน

ศูนย์ สอวน.

นายกวินท์  ซึงถาวร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกัญจน์  ศรีประไพ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเขมนันท์  มณีศรี

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายจิรัฎฐ์  มีวาสนา

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายเจตนิพัทธ์  ลาภสุวรรณวงศ์

โรงเรียนศรียาภัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายธชธน  ลีละวัฒน์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายธนวินท์  ทองใบ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

นายธนาสรรค์  คำดี

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายธนิสร  อรรถเวชกุล

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายธีร์จุฑา  ศรีวรานนท์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายนราวิชญ์  นามสนธิ์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา

นายนิธิเมธย์  ตั้งจิตต์ทวีชัย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นายนนทพันธุ์  สิทธิโชติเลิศภักดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวปาริตา  นาวารี

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย มุกดาหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายปุณย์พิภพ  กัลยาณธีร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

จากศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

นายไพฑูรย์ ทองมีศรีสุข

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายมณธวรรษ  สาวะรักษ์

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายโมกข์  วรรธนะโสภณ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นางสาววิชิตา  ลีลาศรีสุนทร

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายศุภกร  สิบทัศน์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายสิรวิชญ์  พูลเขตร์กิจ

โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

 

4. รางวัลพิเศษ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ อมาตยกุล ประจำปี พ.ศ. 2563

4.1 รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง ได้เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท  ได้แก่

นายธีรภัค โกมลมณี               

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย         

จากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย            ได้รับคะแนน 360 คะแนน

นายอิทธิพัฒน์ ปานขำ            

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                          

จากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย            ได้รับคะแนน 360 คะแนน

 

4.2 รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับสอง เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท  ได้แก่

                    -เนื่องจากรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง มี 2 รางวัล จึงนำรางวัลอันดับหนึ่งและอันดับสองรวมกัน-

 

4.3 รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับสาม เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท  ได้แก่

นายธีธัช วิษณุโยธิน                         

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น               ได้รับคะแนน 335 คะแนน

 

4.4 รางวัลคะแนนสูงสุด 4 ภูมิภาค โดยแต่ละภูมิภาค จะได้เงินรางวัล ภูมิภาคละ  1,000 บาท

คะแนนสูงสุดระดับภาคเหนือ ได้แก่

นายสาริน ยองสุวรรณ์                     

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              ได้รับคะแนน 210 คะแนน

 

คะแนนสูงสุดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

นายศิษฎา นาคเลื่อน                      

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย                  

จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    ได้รับคะแนน 315 คะแนน

 

คะแนนสูงสุดระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ได้แก่

นายวรัชญ์ พาลพ่าย                                   

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์      

จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา                   ได้รับคะแนน 330 คะแนน

คะแนนสูงสุดระดับภาคใต้ ได้แก่

นายกวิน รัตนพันธ์       

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย         

จากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่     ได้รับคะแนน 240 คะแนน

 

4.5 รางวัลพิเศษ ตั้งใจไม่เสื่อมคลายเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท โดยตัดสินจากกระบวนการทำตอบและวิธีทำที่คณะกรรมการเห็นว่า เหมาะสมแก่รางวัลพิเศษ ได้แก่

นายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย      

จากศูนย์ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

 

สำหรับการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 3 -6 มิถุนายน 2563

 

 

 

facebook like box

facebook like box