All for Joomla All for Webmasters

บุคลากร-เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ตำแหน่ง : เลขานุการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

E-mail : kpriwa AT kku.ac.th 

   

นายนันทสิทธิ์ บางใบ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : nantas AT kku.ac.th 

 

   

นางสาวชนกนันท์ ถูไกรวงษ์

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

E-mail : chantoo AT kku.ac.th 

 

 

   

นายพงษ์เทพ พระคุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา

E-mail : pongpra AT kku.ac.th 

 

 

   

นายสุธน เจริญศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : sutoch AT kku.ac.th 

   

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : sirirat AT kku.ac.th 

   

นางฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา

ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา

E-mail : mchant AT kku.ac.th 

   

นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : natech AT kku.ac.th 

 

   

นางสาววิจิตรา ขจร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : wijika AT kku.ac.th 

   

นายขวัญชัย มูลเค้า

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

E-mail : khwuanchai AT kku.ac.th 

facebook like box

facebook like box