All for Joomla All for Webmasters

บุคลากร-เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ตำแหน่ง : เลขานุการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

E-mail : kpriwa AT kku.ac.th 

ภาระหน้าที่

       บริหารงานเลขานุการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   

นายนันทสิทธิ์ บางใบ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : nantas AT kku.ac.th 

ภาระหน้าที่

      ระบบ Cloud Computing 

      ระบบ Server ภาควิชาฯ 

      ระบบเครือข่าย Network ภาควิชาฯ 

      ระบบ RFID 

 

   

นางสาวชนกนันท์ ถูไกรวงษ์

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

E-mail : chantoo AT kku.ac.th 

 ภาระหน้าที่

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

   

นายพงษ์เทพ พระคุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา

E-mail : pongpra AT kku.ac.th 

ภาระหน้าที่

      จัดสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

      จัดสอบประมวลความรู้และวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา 

      จัดสอบเค้าโครง THESIS/IS 

 

 

   

นายสุธน เจริญศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : sutoch AT kku.ac.th 

ภาระหน้าที่

      พัฒนาและดูแลเว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

      พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

      งานด้านการประชาสัมพันธ์

   

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail : sirirat AT kku.ac.th 

ภาระหน้าที่

      บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 

      เจ้าหน้าที่พัสดุภาควิชาฯ 

      ประสานงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

      จัดทำ มข.30  

      จัดทำข้อสอบ และประสานงานการสอบ 

   

นางฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา

ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา

E-mail : mchant AT kku.ac.th 

ภาระหน้าที่

       ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรี

       การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

   

นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : natech AT kku.ac.th 

 ภาระหน้าที่

       จัดการและดูแลงานด้านอาจารย์ผู้ช่วยสอน

       จัดการเรื่องการขออนุญาตไปราชการ

   

นางสาววิจิตรา ขจร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : wijika AT kku.ac.th 

ภาระหน้าที่

      สหกิจศึกษา

      กิจกรรมนักศึกษา

      การฝึกงาน

   

นายขวัญชัย มูลเค้า

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

E-mail : khwuanchai AT kku.ac.th 

ภาระหน้าที่

      ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

   

นายประจักษ์ สืบเมืองซ้าย

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

E-mail : pracsu AT kku.ac.th

ภาระหน้าที่

      ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 

   

นายโรจนวรรณ หาดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

E-mail : rojanha AT kku.ac.th

ภาระหน้าที่

- งานเสนอขออนุมัติหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และ Non-degree)

- งานทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- งานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตลอดชีวิต

- งานที่เกี่ยวข้องอื่นด้านวิจัย บัณฑิตศึกษา และการต่างประเทศ

 

 

   

นางสาวจิราภรณ์ หอมอ่อน

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

E-mail : jiraho AT kku.ac.th

ภาระหน้าที่

- พนักงานธุรการ

   

นายกฤษณะ พันธ์ลูกท้าว

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

E-mail : kitspu-AT kku.ac.th

ภาระหน้าที่

- ลงรับเอกสาร ส่งเอกสาร

- จัดทำเอกสารการสอบ

 

facebook like box

facebook like box