All for Joomla All for Webmasters

บุคลากร-เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

นางไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

E-mail :  

ติดต่อภายใน : -

ภาระหน้าที่

       บริหารงานเลขานุการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   

นางศิริรัตน์ ทินตะนัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ

E-mail :  

ติดต่อภายใน : 50520

hotline : Facebook : Sirirat Tintanai

ห้องทำงาน : 9225

ภาระหน้าที่

      บริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ประสานงานวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

      งานพัสดุ

      งานมข.30

   

นายนันทสิทธิ์ บางใบ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail :  

ติดต่อภายใน : -

ห้องทำงาน : 9224 /6203

ภาระหน้าที่

      ระบบเครือข่าย Network

      ระบบ Cloud Computing 

      ระบบ Server 

      ประตู RFID

 

   

นางสาวชนกนันท์ ถูไกรวงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail :

เบอร์ติดต่อภายใน : 50520

 ภาระหน้าที่

      งานพัสดุ
      งานค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 

   

นายพงษ์เทพ พระคุณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา

E-mail :  

ติดต่อภายใน : 50521

ภาระหน้าที่

      งานบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

   

นายสุธน เจริญศิริ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

E-mail :  

ติดต่อภายใน : -

ห้องทำงาน : 9224 /6308A

ภาระหน้าที่

      งานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

      งานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล

   

นางฉันทนา เรืองวงศ์วิทยา

ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา

E-mail :  

ติดต่อภายใน : 50524

ภาระหน้าที่

       งานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี

   

นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail :

เบอร์ติดต่อภายใน : 50525

 ภาระหน้าที่

       บริหารงานทั่วไป

   

นางสาววิจิตรา ขจร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

E-mail :  

ติดต่อภายใน : 50523

hotline : 089-7102645

ภาระหน้าที่

      งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

      ฝึกงาน, สหกิจศึกษา

   

นายขวัญชัย มูลเค้า

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

E-mail :  

ติดต่อภายใน : 44464

ห้องทำงาน : 9222

ภาระหน้าที่

      ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

      แจ้งซ่อมไฟ/เครื่องปรับอากาศ/อาคาร

   

นายประจักษ์ สืบเมืองซ้าย

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

E-mail : 

ติดต่อภายใน : 44462

ห้องทำงาน : 9222 / 6602

ภาระหน้าที่

      ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

      แจ้งซ่อมไฟ/เครื่องปรับอากาศ/อาคาร

 

   

นายโรจนวรรณ หาดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

E-mail : 

ติดต่อภายใน : 50526

ภาระหน้าที่

    งานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี (งานพัฒนาหลักสูตร)

    งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 

 

   

นางสาวจิราภรณ์ หอมอ่อน

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

E-mail : 

ติดต่อภายใน : 50529

ภาระหน้าที่

    งานการเงิน บัญชี งบประมาณ

   

นายกฤษณะ พันธ์ลูกท้าว

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

E-mail : kitspu@kku.ac.th

ติดต่อภายใน : 50527

ภาระหน้าที่

    รับ-ส่งเอกสาร

    จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน

    แจ้งซ่อมไฟ/เครื่องปรับอากาศ/อาคาร

 

 

facebook like box

facebook like box