All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมทำความร่วมมือกับบริษัทสยามชำนาญกิจจำกัด เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

 

      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมทำความร่วมมือกับบริษัทสยามชำนาญกิจจำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ตรงกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสหกรรม เพื่อให้หลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัยตรงความต้องการของท้องตลาด และการถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสหกรรมด้วย

 

      โดยมีคุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริหารบริษัทสยามชำนาญกิจจำกัด ผู้บริหารและคณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

 

facebook like box

facebook like box