All for Joomla All for Webmasters

มข.MOUร่วมกับ 3 หน่วยงานเอกชน ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการรับเข้าทำงานด้านไอที

 

เมื่อวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด และสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด และ คุณดิษฐสกุล  ไหวดี อุปนายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด ณ ห้องสารสิน  อาคารสิริคุณากร มข. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และ การส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทรัพยากรทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ

 

ความเป็นมาเกี่ยวกับ ๓ หน่วยงาน

๑. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องมากกว่าสองปีแล้ว โดยได้ให้ความอนุเคราะห์เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Cloud Computing, Big Data, Data Analytics ให้โอกาสคณาจารย์และนักศึกษาให้เกิดทักษะตามการปฏิบัติงานจริง การอนุญาตให้เข้าไปทัศนศึกษาดูงาน ฝึกงานและสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ล่าสุดได้เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาของสาขาวิชาฯ ทั้งจากปีที่ผ่านมาและในปีนี้ไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่าร้อยคนเศษ และยังเพิ่มเป้าหมายในการรับเข้าทำงานในสาขาขอนแก่น จนกว่าจะถึงสองพันคน เพื่อผลักดันให้บัณฑิตรุ่นใหม่ (Pioneer Entrepreneurships) สามารถสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยในโลกยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

๒. บริษัท สยามชํานาญกิจ จำกัด เป็นอีกบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งวิทยากรมาบรรยายพิเศษ รวมทั้งนำทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญจำนวนมากมาจัดค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นด้าน Scrum & Agile แก่นักศึกษา รับนักศึกษาเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมทั้งรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานมาอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามปีเช่นกัน

๓. สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านไอทีเป็นหลักที่จัดตั้งขึ้นและได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากอีสานซอฟต์แวร์ปาร์คหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานจริงหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน สหกิจศึกษาและบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้รับเข้าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในบริษัทมาทุกปีอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

จากการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทั้งสามหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับบริษัททั้ง ๓ เป็นระยะเวลานาน ดังนั้นเพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันและเพื่อความร่วมมือในอนาคตซึ่งสอดคล้องตามภารกิจเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ ที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนในอุดมศึกษารูปแบบใหม่ที่ตรงตามความต้องการใช้งานจริงของภาคอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์สมรรถนะ ทักษะความสามารถของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาอย่างแท้จริง จึงเห็นสมควรจัดให้มีการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ในโอกาสนี้ในนามสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียติทุกท่านทั้งที่เอ่ยนามและที่ไม่ได้เอ่ยนาม มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box