All for Joomla All for Webmasters

พิธีลงนาม MOU การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร. สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.อุราวรรณ จันทร์เกษ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)การขับเคลื่อนขอนแก่น จีโอปาร์ค  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมมัคคุเทศก์ขอนแก่น   โดยมี นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและร่วมลงนาม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่นจีโอพาร์ค หรือ อุทยานธรณีขอนแก่น ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่าและอำเภอภูเวียง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,038 ตารางกิโลเมตร

การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์คจะมีการร่วมกันพัฒนาใน 3 ด้านได้แก่
1.ด้านการพัฒนางานออกแบบเพื่อชุมชน ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.ด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ ร่วมกับชมรมมัคคุเทศก์ขอนแก่น

โครงการจีโอปาร์ค เป็นโครงการ 1 ใน 3 ของ UNESCO มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าทางทรัพยากรธรณีโดดเด่นในระดับโลกด้วยหลักการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาโดยใช้การท่องเที่ยวเชิงธรณีเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนภายใต้หลักการสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การสร้างเครือข่าย และการพัฒนาจากล่างขึ้นบนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการบริหารจัดการพื้นที่คือทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว การศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจของท้องถิ่นไปพร้อม ๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

ขอบคุณภาพและข่าวจากคณะวิทยาศาสตร์

facebook like box

facebook like box