All for Joomla All for Webmasters

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
          ภาควิชาฯ มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีทักษะ (Skill) ในเชิงลึก เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจเพิ่มเติมจากที่มีองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานของหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานได้ทันที่โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มเติมก่อนการทำงาน โดยภาควิชาฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับอาจารย์และนักศึกษา ดังนี้

บริษัท/หน่วยงาน

 

รายละเอียดความร่วมมือ ไฟล์ประกอบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเวียดนามทั้งหมด 7 แห่ง ใน 4 เมืองสำคัญๆ คือ


1. เมือง Hanoi จำนวน 2 มหาวิทยาลัย

- Hanoi University of Science and Technology
- Vietnam National University, University of Engineering and Technology


2. เมือง Hue จำนวน 1 มหาวิทยาลัย

- Hue University


3.เมือง Danang จำนวน 2 มหาวิทยาลัย

- Danang University of Technology
- Duy Tan University


4. เมือง Ho Chi Minh City จำนวน 2 มหาวิทยาลัย

- Ho Chi Minh City University of Technology
- Ho Chi Minh City University of Science

โดยมีขอบเขตความร่วมมือดังนี้
-การแลกเปลี่ยนอาจารย์ทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
-การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก
-การพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน
ในการนี้ ทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาและบุคลากรชาวเวียดนามจำนวน 7 ทุน ซึ่งเป็นทุนแบบเต็ม สนับสนุนค่าเทอมและค่าครองชีพ ทั้งนี้เพื่อร่วมเร่งพัฒนาผลงานวิจัยระดับนานาชาติแบบก้าวกระโดด

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 สถาบัน ได้แก่
1.คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
2.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
3.คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4.คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอีสาน
6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
9.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
10.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
11.วิทยาลัยเทคนิคเลย
12.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการและวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ
-เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-เพื่อสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-เพื่อร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 15 สถาบันได้แก่
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8.มหาวิทยาลัยศิลปากร
9.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12.มหาวิทยาลัยนเรศวร
13.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15.มหาวิทยาลัยบูรพา

- เพื่อร่วมมือกันพัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีที่ปรึกษานิสิตหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากสถาบันในความร่วมมือฯ ทำหน้าที่ กำกับดูแล ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ แนะนำการทำวิจัยอย่างเป็นระบบมาตรฐานสากล และ การใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ และ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสานสนเทศ ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
The International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST)
ระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่
1.คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
2.คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีประทุม
6.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-เพื่อแสดงความร่วมมือในการสร้างกรอบแนวความคิดและกาารดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "The International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST)" ให้เป้นไปตามมาตราฐานสากล (IEEE)

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โครงการพัฒนานักศึกษา IT พร้อมใช้ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด

-ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานศึกษาในระหว่างเรียน เพิ่มศักยภาพและโอกาสของนักศึกษาในการได้รับการว่าจ้างทำงานหลังจบปริญญา

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โครงการพัฒนานักศึกษา IT พร้อมใช้ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด

-ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะของนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานศึกษาในระหว่างเรียน เพิ่มศักยภาพและโอกาสของนักศึกษาในการได้รับการว่าจ้างทำงานหลังจบปริญญา

 

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โดย Sortware Park Thailand) กับ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-บันทึกความร่วมมือ โครงการนำร่องฝึกงานนักศึกษา IT พร้อมใช้ 
-Software Park สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี และ โท ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด สนับสนุนวิทยากรในการอบรม และมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม
-ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สนับสนุนห้องฝึกอบรม

 

บริษัท IBM (ประเทศไทย) จำกัด

-จัดตั้ง Center of Excellence (ศูนย์ความเชี่ยวชาญ)
-IBM สนับสนุนซอฟต์แวร์ คอร์สแวร์ และบุคลากรในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
-IBM สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบ Certification
-เป้าหมาย ให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับ Certification ปีละ 100 คน

 

 

บริษัท Soft Square จำกัด
51/597 Soft Square Building
Mueng Ake Village, Moo 7,Lakhok
Muengpathumthani, Pathumthani 12000

Phone: (662) 997-2000
Fax: (662) 997-2001
Email:
http://www.softsquaregroup.com

 

-บริษัท soft Square จำกัด รับนักศึกษาฝึกงานในปี 3 เพื่อเข้าทำสหกิจในปี 4
-บริษัทพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและพร้อมทำงาน
-บริษัทรับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานปี 3 เพื่อร่วมงานกับบริษัทในระหว่างเรียนชั้นปีที่ 4

 

 
บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด
82 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 08-9119996 Fax. 02-9119996

-บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อรับทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด
-รับนักศึกษาฝึกงานในปี 4 ที่รับทุนเพื่อเข้าทำสหกิจศึกษา
-บริษัทพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและพร้อมทำงาน

 

 
บริษัท Thomson Reuter(Thailand) จำกัด

-ร่วมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี โท-เอก ด้าน Software Quality Assurance (SQA)

 

 

facebook like box

facebook like box