All for Joomla All for Webmasters

คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มข. จับมือ 12 สถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสาน ร่วมมือพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 สถาบัน ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติลงนามเป็นพยานกิตติมศักดิ์ นอกจากนี้ผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดี/ผู้บริหาร จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน  12  สถาบัน ได้แก่

 

img_2093 

 

 

1.       คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

2.       คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

3.       คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์     

4.       คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยอีสาน

6.       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8.       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

9.       วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

10.    คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

11.    วิทยาลัยเทคนิคเลย

12.    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี


          ด้าน รศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์  หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานในพิธีลงนามความร่วมมือ  ว่า
“โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 สถาบัน   เกิด ขึ้นเนื่องจากสมาชิกทั้ง 13 สถาบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการและวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ

1.  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  เพื่อสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.  เพื่อร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือนี้ มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันลงนาม มีระยะเวลาห้าปี และสิ้นสุดวันที่ 24สิงหาคม 2559

---------------------------------------------------------------------------------------------

img_2093 img_2075 img_20681 img_2072

img_2071 img_2085 img_2086

 

facebook like box

facebook like box