All for Joomla All for Webmasters

โครงการเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (GISTDA) กับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โครงการเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย

ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (GISTDA)

กับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

          วันที่ 29-30 มกราคม 2558 หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมอาจารย์จากภาควิชาฯ จำนวน 9 ท่าน ได้เดินทางไปยัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (GISTDA) ซึ่งได้ทำการหารือเกี่ยวกับความร่วมมืองานวิจัยกับ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศตำแหน่ง อธิการบดี GISTDA Academy และทางอาจารย์จากภาควิชาฯ ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการวิจัยกับนักวิจัยทาง สทอภ. จำนวน 7 ท่าน อันเป็นประโยชน์ร่วมกันในเชิงการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งได้ข้อตกลงว่าจะมีการทำวิจัยร่วมกันกับ สทอภ. อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัยอีกด้วย

 

facebook like box

facebook like box