All for Joomla All for Webmasters

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นจัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิทัล”

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นจัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิทัล” เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 (Digital Thailand) และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้พัฒนาประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 โดยในพิธีลงนามความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่าง รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มีพยานกิตติมศักดิ์ลงนามเป็นสักขีพยาน 4 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์   เรืองแสง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และนายกฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีคือ รองศาสตราจารย์ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ผู้อำนวยการทุกสำนักกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัธน์   เรืองแสง ได้อ่านคำกล่าวรายงานความร่วมมือ โดยได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกว่า 100 คนที่ได้เสียสละเวลามาในงานพิธีลงนามในครั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกิดขึ้นเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นได้เห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน เพื่อไปสู่ความเป็น SMART CITY ของเทศบาลนครขอนแก่น  โดยมีคณะทำงานที่ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ประกอบด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 

1)ร่วมกันพัฒนาปฏิรูประบบการให้บริการประชาชนของเทศบาล ให้ขับเคลื่อนไปสู่เทศบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0

2)ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของกอง/สำนัก ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นให้สามารถเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์เดิม เข้ากับระบบการให้บริการประชาชนตามการปฏิรูปเทศบาลดิจิทัล

3)สร้างต้นแบบการพัฒนา คิดค้น วิจัย เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์สารสนเทศให้สอดคล้องต่อการพัฒนาเทศบาลดิจิทัล

 

นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  กล่าวรายงานความร่วมมือ สืบเนื่องมาจาก เทศบาลนครขอนแก่นได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นไปสู่เทศบาลดิจิทัล ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการประชุมและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจภารกิจต่างๆ ที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และในการประชุมทุกครั้งได้มีคณาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมให้ความรู้และช่วยแนะนำแนวทางการพัฒนา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความยั่งยืน เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มีการลงนามความร่วมมือขึ้นระหว่างสองหน่วยงาน

 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวถึงนโยบาย “เทศบาลดิจิทัล” สืบเนื่องมาจาก เทศบาลนครขอนแก่นได้เห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน เพื่อทำให้เกิดคำว่า “สะดวกกว่า ประหยัดกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า” ตามความคาดหวังสู่ความเป็น SMART CITY  ของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อน ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีความโชคดีที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีคณาจารย์ผู้มากด้วยความรู้ความสามารถ และมีความยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์ในการช่วยขับเคลื่อนเทศบาลนครขอนแก่นให้สู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของเทศบาลนครขอนแก่นที่จะพัฒนาไปสู่เทศบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง

 

รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงนโยบายการทำงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง ประกอบไปด้วย 5 วาระ คือ การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง    การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 77 จังหวัด และ การบูรณาการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้นำยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกรอบแนวคิดและจัดทำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้งภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายตามพันธกิจหลัก คือ

 

1.สนับสนุนสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบแสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

2.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรองรับความเป็นนานาชาติ/สหกิจศึกษาผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงานระดับนานาชาติ และไทยแลนด์ 4.0

3.สนับสนุนการนำความรู้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน สังคม ให้มีความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ

 

สำหรับนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างผลงาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ พร้อมทั้งให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบบริหารบุคคล ระบบการเงินการคลัง งบประมาณและการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้รองรับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และระดับนานาชาติ ที่ตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สำหรับโครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่ระบบเทศบาลดิจิทัล ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ซึ่งเป็นโครงการที่มีขับเคลื่อนของบุคลากรเทศบาลและคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านมั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นไปตามความคาดหวังในการนำไปสู่ความเป็น SMART CITY ของเทศบาลนครขอนแก่นที่จะพัฒนาไปสู่เทศบาลดิจิทัลต่อไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงนโยบายการทำงานของคณะฯว่า คณะฯเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การสร้างความร่วมมือในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะได้นำความรู้ไปใช้บริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง

 

จากนั้นเป็นพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และได้มอบของที่ระลึกพร้อมด้วยการบันทึกภาพถ่ายร่วมกัน

 

สุดท้าย นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามว่า มีความยินดีที่ได้มาเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันนี้ ตามที่ท่านหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และท่านรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวถึงความร่วมมือไปแล้วนั้น เทศบาลนครขอนแก่น เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นลำดับต้นๆของประเทศที่ให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชน แต่เนื่องจากรูปแบบการทำงานของภาครัฐอาจทำให้เกิดปัญหา หรือความไม่สะดวกแก่พี่น้องประชาชนบ้าง แต่นั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนางานด้านบริการของเทศบาลนครขอนแก่นเลย เทศบาลนครขอนแก่นยังคงหาแนวทางและช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนดังจะเห็นได้จากพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ และจังหวัดขอนแก่นมีความโชคดีที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการที่ดีเป็นแหล่งบ่มเพาะกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย ในโอกาสนี้จึงขอแสดงความชื่นชม กับเทศบาลนครขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินภารกิจอันสำคัญนี้ และขอให้พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในวันนี้จงเป็นนิมิตหมายที่ดี แห่งความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ

 

เสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือเวลาประมาณ 12.00 น.

 

สำหรับระบบสารสนเทศที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินงานได้แก่ โปรแกรมการคำนวณภาษีฯ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ระบบโรงเรียนเทศบาลฯ, ระบบรายงานงบประมาณรายรับ รายจ่าย และการให้คำปรึกษาทางด้าน BI และ Big Data

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box