All for Joomla All for Webmasters

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

 

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 

 เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์

 

จำนวนการรับสมัคร

1.สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์  อาชีพ นักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 จำนวน 40 คน

 2.สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 จำนวน 24 คน

 

กำหนดการ 

สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์  อาชีพ นักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 17.00 เจ้าหน้าที่สอบชี้แจงรูปแบบและวิธีการสอบ แก่ผู้เข้าสอบ ณ ตึก SC 06  คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 6 ห้อง 6601A

วันที่ 8 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ตึก SC 06 คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง 6601A

 

สาขา เครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพ นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 

วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 16.00 เจ้าหน้าที่สอบชี้แจงรูปแบบและวิธีการสอบ แก่ผู้เข้าสอบ ณ ตึก SC 06  คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 3 ห้อง 6323

วันที่ 8 ก.ย. 2561 เวลา 8.30 สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ตึก SC 06  คณะวิทยาศาสตร์  ชั้น 2 ห้อง 6204

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

- นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี จะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียม จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค1การมหาชน) (1 คน/1 อาชีพ/1 ระดับชั้น)

- บุคคลทั่วไปเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ครั้งละ 400 บาท

- ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการประเมินและประสงค์จะรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท (ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการประเมิน หากเกินกว่า 30 วัน ต้องชำระใบละ 400 บาท)

 

***หมายเหตุให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้***

1.กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แบบยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ

2.พิมพ์เอกสารกรอกข้อมูลและนำมาส่งในวันที่สอบ โหลดไฟล์

facebook like box

facebook like box