All for Joomla All for Webmasters

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC.09 ว่า “วิทยวิภาส”

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ SC.09 ว่า วิทยวิภาสเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 โดย วิทยวิภาสหมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้ และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ.ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร ซึ่งอาคารเรียนมีลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น โดยจะใช้เป็นที่ทำการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาฟิสิกส์ในอนาคต

 

ด้วย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และซาบซึ้งในพระเมตตา ที่ได้พระราชทานชื่ออาคารเรียน วิทยวิภาส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

สำหรับประวัติการก่อสร้างอาคารวิทยวิภาสมีดังต่อไปนี้

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 15.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคาร นับแต่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2507 เพื่อทำการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ขณะนั้นมีอาคารทำการเพียงอาคารวิทยาศาสตร์ 01 และอาคารวิทยาศาสตร์ 02  ซึ่งเป็นอาคารภาควิชาฟิสิกส์ ที่ก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2514 มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลา 42 ปี จึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและคับแคบสำหรับการใช้งานในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีอาคารหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเดิม ทั้งนี้ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ หลังนี้ เป็นอาคารที่ออกแบบจากแนวคิด สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้จึงมีการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้สามารถนำเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

    จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์  ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์  ทรงวางพลอยเก้าสี และทรงโปรยดอกไม้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรรูปแบบจำลองของอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์  เวลา 17.05 น. เสด็จพระราชดำเนิน กลับวังสระปทุม กรุงเทพมหานคร

 

    อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนการออกแบบอาคารจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยห้องแสดงผลงาน ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องบรรยายขนาดกลางและขนาดเล็ก ห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่  ห้องปฏิบัติการสำหรับการสอนและวิจัยสำหรับสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์รวมเครื่องมือและสถานที่ทำวิจัยในแขนงวิชาต่างๆ สำหรับสาขาฟิสิกส์ด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือสำหรับสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติวัสดุ เช่น เครื่องอิเลกโตรสปิน เครื่อง Raman Spectrometer เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและวิจัยในสาขาอื่นอีกมากมาย เช่น ห้องวิจัยและปฏิบัติการด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์ทฤษฎี ฟิสิกส์เชิงคำนวณ และดาราศาสตร์  สำหรับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยห้องเรียนรู้สมัยใหม่ ห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ห้องวิจัยเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลจากระยะไกลเชิงเลขและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การก่อสร้างใช้งบประมาณก่อสร้าง 495,661,000  บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน  247,830,500 บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 247,830,500 บาท ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี กำหนดแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช  2561

 

    คณะผู้ออกแบบ อาคาร วิทยวิภาสคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย สถาปนิก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทอรรถ   ชมาฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต ภู่ประเสริฐ วิศวกรโครงสร้าง : นายสุทธิพล วิวัฒนทีปะ นายกฤษฎา แท้ประสาทสิทธิ์ นายสันติ ศิริชาติ นายธำรง ชนะ และนายนิรามัย เข็นเหลา วิศวกรไฟฟ้า : นายวิโรจน์ เทศน์อรรถภาคย์ นายอนิรุทธ์ พิมพ์บุตร วิศวกรเครื่องกล : นายจิตรกร มะลิซ้อน และนายจิรวัฒน์ โภคานิตย์    วิศวกรสุขาภิบาล : นายจิตรกร มะลิซ้อน และนายนวพงษ์ มังคลา โดยมีหลักการและแนวคิดในการออกแบบอาคาร ในด้านกายภาพและรูปลักษณ์อาคารนั้น  เนื่องจากเป็นอาคารที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์จึงมีแนวคิดในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการออกแบบอาคาร โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสามารถนำเอาพลังงานธรรมชาติเช่น แสงอาทิตย์ กระแสลม ความร้อน ความชื้น มาใช้ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคำนึงถึงบริบทโดยรอบของที่ตั้งอาคาร สัมพันธ์กับผังแม่บทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะเป็นการสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เปรียบเสมือนอาคารเป็นดั่งครูคนหนึ่ง สำหรับด้านการจัดการพื้นที่นั้น คำนึงถึงความเชื่อมต่อกับอาคารอื่นโดยรอบ ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อการจัดการด้านงานระบบอาคารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดพลังงานและเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร รวมถึงการจัดกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับความต้องการพิเศษของพื้นที่ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะมีการบริหารจัดการอาคารเพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการออกแบบ ที่เน้นการบำรุงรักษาต่ำ สามารถบริหารจัดการอาคารได้ง่าย

 

     เมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จ จะได้ใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการเรียนการสอนของสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของจังหวัดและภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสืบไป

 

facebook like box

facebook like box