All for Joomla All for Webmasters

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

เรียน นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ทุกท่าน
ตามประกาศฉบับที่ 6/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)
ในการนี้วิทยาลัยฯได้ทำการสำรวจจากอาจารย์ประจำวิชาที่มีความประสงค์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ( การเรียนในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ามาเรียนแบบออนไซต์ พร้อมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์เรียนแบบออนไลน์)
ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือ นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ามาเรียนแบบ ออนไซต์ ตอบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเรียนแบบออนไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน โควิด 19 (ผ่าน Google Form)
โดยให้ปฏิบัติตามมาตราการในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด พร้อมกับตอบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
แบบแจ้งความประสงค์เข้าเรียนแบบออนไซต์ (ทำผ่าน Google Form)

facebook like box

facebook like box