All for Joomla All for Webmasters

นศ ต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย UNIDUS ประเทศอินโดนีเซีย ได้มาแลกเปลี่ยนการเรียนกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          นศ ต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย UNIDUS ประเทศอินโดนีเซีย ได้มาแลกเปลี่ยนการเรียนกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งหมด 6 วิชาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ซึ่งการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากความร่วมมือการแลกเปลี่ยน นศ ต่างประเทศ โดยนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาคนไทยในภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

facebook like box

facebook like box