All for Joomla All for Webmasters

CPF เข้าประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์สมจิตร อาจอินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ คุณชุลีพร ศิวโมกธรรม ผู้บริหารด้านการสรรหาว่าจ้าง และคุณอณุภา ค้อนจัตุรัส เจ้าหน้าที่ด้านสรรหาว่าจ้าง กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหารือในการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาตลอดจนการรับเข้าทำงาน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

facebook like box

facebook like box