All for Joomla All for Webmasters

ขอเเสดงความยินดีกับทีมผู้สมัครเข้าแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเเสดงความยินดีกับทีมผู้สมัครเข้าแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
(The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016) ทั้งนี้ภาควิชาฯมีทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และทีมที่ได้รับทุนรางวัลรอบที่สอง(ทุนสนับสนุนจำนวน 9,000 บาท) ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

1. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
(1) สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย Kodu Game Lab (นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์, นางสาวประภาพันธ์ คงแก้ว) อ.ที่ปรึกษา: นางสาวมัลลิกา วัฒนะ
(2) ผจญภัยในโลกนิทาน (นางสาวพรกมล ฮอมณี, นายวัชรัตน์ ืทองสมบูรณ์, นางสาวดลนภา เจริญพรหมพงศ์) อ.ที่ปรึกษา: นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก
(3) สมาร์ทเช็ค (นายนพกร ถนอมเสียง, นายณัฐพงษ์ บุญร่วม, นางสาวทิชากร โพธิ์นรินทร์) อ.ที่ปรึกษา: นายสายยัญ สายยศ
(4) ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things (นายรัชชานนท์ ชมภูบุตร, นายชัยยุทธ ตั้งขจรศักดิ์, นางสาวสุธีกานต์ แต้สกุล) อ.ที่ปรึกษา: นายสายยัญ สายยศ

 

2. ผ่านได้รับทุนรอบสอง
(1) ไม้เท้านำทางอัจฉริยะช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา (นายพชร วีระภักดี, นายรณกร ขำเพชร) อ.ที่ปรึกษา: นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ
(2) ผู้ตรวจสินค้าประจำโรงงาน (นางสาวณริสสา สงวนรังศิริกุล, นางสาวศยามล ตุงคะศิริ) อ.ที่ปรึกษา: นางอุรฉัตร โคแก้ว
(3) แอปพลิเคชันการตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (นางสาววีรวรรณ โพร้งพนม, นางสาวศิญาภรณ์ กุศลผลิน) อ.ที่ปรึกษา: นายคำรณ สุนัติ
(4) แอปพลิเคชันคำนวณเมทริกซ์โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ (นายเฉลิม เพ็งพิศ, นายพฤกษาศิลป์ วงศ์ศรี) อ.ที่ปรึกษา: นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์
(5) มิชชันซี : เกมปฏิบัติการพิทักษ์สวนสัตว์ (นายอนิรุธ ธรรมวิเศษ, นายปกรณ์ เพชรนุกูลเกียรติ) อ.ที่ปรึกษา: นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก
(6) โฮมฟอร์โฮมเรส: ระบบจัดการข้อมูลเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (นางสาวชนิกรรดา เอกวงค์ษา, นายวรัตถ์ ถิ่นทัพไทย) อ.ที่ปรึกษา: นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ
(7) อุปกรณ์แจ้งเตือนอาการง่วงนอนขณะขับรถโดยการตรวจจับดวงตา (นายชินพันธ์ จันทรักษา, นายอิทธิฤทธิ์ โพธิ์สุ) อ.ที่ปรึกษา: นายบุญทรัพย์ ไวคำ

 

สำหรับการวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมีกำหนดจัดขึ้น วันที่ 15-17 มี.ค. 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถ.รัชโยธิน กทม.

facebook like box

facebook like box