All for Joomla All for Webmasters

ข่าววิจัยและวิชาการ

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผศ. ดร. งามนิจ อาจอินทร์ และรศ. ดร. สมจิตร อาจอินทร์ เข้าร่วมแสดงผลงาน ICISA 2011 ณ ประเทศเกาหลี (26-29/04 2011) 24/เม.ย./2555 1245
รศ. ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ เข้าร่วมแสดงผลงาน GOA 2011 ณ ประเทศเยอรมนี (ได้รับเลือกเพื่อตีพิมพ์ใน เอกสารประชุมวิชาการ Operations Research Proceedings) 24/เม.ย./2555 1221
ผศ. ดร. งามนิจ อาจอินทร์ และรศ. ดร. สมจิตร อาจอินทร์ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554-2556 (450,000บาท) เรื่อง ระบบการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมาย 24/เม.ย./2555 1814
ผศ. ดร. งามนิจ อาจอินทร์ และรศ. ดร. สมจิตร อาจอินทร์ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย คปก อุตสาหกรรม 2553-2555 (1,555,000บาท) เรื่อง การทำงานร่วมกันอย่างมีความหมายของระบบสารสนเทศการบริการสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมายบนมาตรฐาน Health Level 7 24/เม.ย./2555 2279
ผศ. ดร. งามนิจ อาจอินทร์ และรศ. ดร. สมจิตร อาจอินทร์ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย TRFMAG 2553-2554 (300,000 บาท) เรื่อง ระบบบูรณาการคลังยาและเวชภัณฑ์อย่างมีความหมายโดยวิธีโมเดลเว็บเซอร์วิสและคำอธิบายข้อมูลคลังยาและเวขภัณฑ์บนพื้นฐานของออนโทโลยี 24/เม.ย./2555 2135

facebook like box

facebook like box