All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Socrative & Piktochart”

 

 

     ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Socrative & Piktochart   ในวันที่  28  กันยายน  2561  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา โดยการนำเครื่องมือ/เทคโนโลยีในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอนได้และเพื่อให้อาจารย์สร้างความเข้าใจในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอย่างจำเพาะสำหรับนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบดิจิทัล

 

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1888136124612064&type=3

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box