All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod”

 

        ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod”  ในวันที่ 12  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00-16.00น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1   อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา โดยการนำเครื่องมือ/เทคโนโลยีในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอนได้และเพื่อให้อาจารย์สร้างความเข้าใจในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอย่างจำเพาะสำหรับนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบดิจิทัล

 https://www.facebook.com/groups/100562073369487/

 

รูปกิจกรรม

 

facebook like box

facebook like box