All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมผนึกกำลังเปิดประชุมสัมมนา “แนวทางการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา”

 

    คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมผนึกกำลังเปิดประชุมสัมมนา แนวทางการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา วันจันทร์ที่ 3  ธันวาคม  2561 ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

    นำโดย ผศ.ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาพร้อมบรรยายภาพรวมของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณวันนิสา  วงษ์สัมปัณโณ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ให้การบรรยาย ภารกิจและบริการของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ และคุณอรพรรณ  สุวรรณวิจิตร  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์  ให้การบรรยาย โครงการ Startup

 

    จากนั้นในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเป็นการประชุมสัมมนา แนวทางการบริหารองค์กรและหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นที่ทราบร่วมกันว่าปัจจุบันมีภาวการณ์แข่งขันเกิดขึ้นในแวดวงของการศึกษามากขึ้นทุกขณะ เช่น ด้านปริมาณนักศึกษาที่ลดลง ด้านคุณภาพการศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และต้องการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายมิติ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านการเกษตร ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ใฝ่หาและในขณะเดียวกันก็ทำลายคู่แข่งที่ไม่ยอมปรับตัวเองให้ทันต่อโลกที่กำลังหมุนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ที่ปรับตัวได้ดีจึงจะเป็นผู้ที่อยู่รอด

 

    จะเห็นได้ว่ายุคนี้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการกันอย่างแพร่หลายในทุกสาขาวิชาชีพ  เราได้ยินคนพูดถึงเรื่อง Data Science, Cyber Security, Internet of Things(IoT), Cloud Computing , Artificial Intelligence(AI) กันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้อกับคนทุกสาขาวิชาชีพ

 

    ดังนั้นสาขาวิชาฯจึงมีความพยายามที่จะหาแนวทางการจัดการศึกษาในระบบชุดวิชา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนจากทุกสาขาวิชาที่สนใจไอที ได้รับความรู้และเทคนิคที่จำเป็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ บูรณาการกับความรู้ที่ตนมีในสาขาวิชาอื่นเพื่อให้สามารถผลิตผลงาน พัฒนาระบบงาน การวิเคราะห์ การคำนวณประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและในโอกาสนี้ได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ให้คำปรึกษาและหารือ “แนวทางการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา” ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box