All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในระดับบัณฑิตศึกษา วิชานวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในหัวข้อ ทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การแข่งขันด้านนวัตกรรมดิจิทัลทางทรัพยากรมนุษย์ในเขตภูมิภาคอาเซียน จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562

 

facebook like box

facebook like box