All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน สัมมนาระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามความร่วมมือ (MOU) “Khon Kaen Smart Living Lab” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องวิทยวิภาส 1 ตึกวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ และห้องประชุมสีฐาน สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กิจกรรมในงาน สัมมนาระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ด้านสุขภาพและการแพทย์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น นับได้ว่าเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยายในช่วงเช้า เกี่ยวกับ รูปแบบของ Living Lab ทั่วโลกที่ใช้เป็นที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมร่วมกันจากหลายภาคส่วน บทบาทของ Khon Kaen Smart Living Lab ในการเป็นแพลทฟอร์มเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ รวมไปถึงบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้จากการวิจัยให้เป็นแบบดิจิทัล 

 

บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ การนำนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพที่กำลังดำเนินการ หรือที่แล้วเสร็จ มาใช้เป็นตัวตั้งตน ในการสร้างนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ด้านสุขภาพและการแพทย์ และรวมไปถึงการถูกบรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างบูรณาการ โครงการหรือนวัตกรรมที่เกิดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ โครงการมณี (ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย- รศ. นพ.ชลธิป พงศ์สกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งมี ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ) โครงการปัญญาประดิษฐ์สุขภาพ (ทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ โดยมีรศ. ดร.พัชรี เจียรนัยกูร เป็นผู้อำนวยการคลัสเตอร์วิจัย ซึ่งมี ผศ.ดร. สุมณฑา เกษมวิลาศเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ) โครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รศ. ดร.ศักดา ดาดวง เป็นหัวหน้าโครงการไบโอเซนเซอร์เอนไซม์เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก และ รศ. ดร.รินา ภัทรมานนท์ หัวหน้าโครงการเทคโนโลยีฉลาดเพื่อสังคมสูงวัยสุขภาพดี หรือ ชื่อที่จังหวัดรู้จักคือ โครงการนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพเพื่อดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือ Long Term Care Digital Innovation ซึ่งมี ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ) และ โครงการ Mine Mind อุปกรณ์ประเมินความเครียดพร้อมปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประเมินโรคซึมเศร้า (ทุนสนับสนุนโดย ฝ่ายอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมี ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เป็นหัวหน้าโครงการ)

 

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

facebook like box

facebook like box