All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้นได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Power BI desktop ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น

 

เนื่องจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีความร่วมมือ MOU กับเทศบาลนครขอนแก่น ในการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในเบื้องต้นระยะแรก ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดทำ Workshop ในหัวข้อเรื่อง "การให้ความรู้การใช้งาน Power BI desktop" ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรียมข้อมูลในการพัฒนาระบบธุรกิจอัจริยะเพื่อรองรับกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ให้องค์กรได้รับข้อมูลแบบ Real-time เพื่อประกอบการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นต่อไป

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box