All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม "Java and Spring Boot Web Application Development"

 

 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม "Java and Spring Boot Web Application Development" ในระหว่างวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรม มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแอปพลิเคชันระดับองค์กรบนแพลตฟอร์มภาษาจาวา โดยเน้นการปฏิบัติจริง การดูแลผู้อบรมอย่างใกล้ชิด เพื่อแนะนำ และชี้แนะให้เกิดการพัฒนาทักษะ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในงานจริงได้

อนึ่ง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 กิจกรรมนี้จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการประสานความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทรัพยากร

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box