All for Joomla All for Webmasters

โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองขอนแก่นด้านสุขภาพและการแพทย์ระยะที่ 1

 

นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาโครงการ ได้นำเสนอโครงการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองขอนแก่นด้านสุขภาพและการแพทย์ระยะที่ 1 (Khon Kaen City Data Platform for Digital Health and Medicine) ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ DEPA บึงแก่นนคร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อทำโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ เช่น สายรัดข้อมืออัจฉริยะ บัตรสูงวัยสุขภาพดี ชุดอุปกรณ์การแพทย์ที่มีบลูทูธ ได้แก่ เครื่องวัด ความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาล เครื่องวัดอ๊อกซิเจนในเลือด ที่นำไปให้บริการผู้สูงอายุที่บ้าน โดย อสม หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำขึ้นระบบคลาวด์แบบอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชัน LTC (Long Term Care) การพัฒนาแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุตลอดจนบุคลากรการแพทย์ ที่จะสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพ จากพฤติกรรมของผู้สูงอายุและคนพิการ 17,000 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้ทันที 

 

ที่มา: http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4799/เทศบาลนครขอนแก่นนำเสนอโครงการแพลทฟอร์มข้อมูลเมืองขอนแก่นด้านสุขภาพ

 

facebook like box

facebook like box