All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น บรรยายในหัวข้อ "ชีวิตวิถีใหม่ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19"

 

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้เป็นวิทยากรในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถต่อยอดขยายผลในบทบาทและภารกิจการเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สามารถเป็นวิทยากรและเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อสังคม สื่อออนไลน์ การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box