All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Design Thinking”

 

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบบริการพระศรีออนไลน์ เพื่อพัฒนาระบบบริการออนไลน์ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Design Thinkingโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรม ในวันที่  20-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบุหงาส่าหรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box