All for Joomla All for Webmasters

COLA จับมือ Com. Sci. ร่วมพัฒนาหลักสูตร ป.โท MPA ด้าน Digital Governance ในรูปแบบ Modular System ตามนโยบาย KKU Education Transformation

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยทีมรองคณบดี และบุคลากรที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ที่มุ่งเน้นด้าน Digital Governance โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้อยู่ในรูปแบบ Modular System และมีการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา ตามนโยบาย KKU Education Transformation ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ด้าน Digital Governance พัฒนาขึ้นให้สามารถเชื่อมต่อกับหลักสูตรที่ได้รับปริญญา (Degree) และไม่มีปริญญา (Non-Degree) ของคณะหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ หลักสูตรออกแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะกระแสการปรับเปลี่ยนของดิจิทัลเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานให้บริการสาธารณะอื่น ๆ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสาธารณะโดยการนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้และต่อยอดไปยังการประกอบการและการพัฒนาตัวแบบเชิงนโยบายได้ หลักสูตรพัฒนาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกสาขาอาชีพเข้ามาศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยน และพัฒนานวัตกรรมการให้บริการสาธารณะดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม และคาดว่าหลักสูตรจะสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ในต้นปี 2564 นี้

ข่าว อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ภาพ จิตรลัดดา แสนตา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

facebook like box

facebook like box