All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นได้แก่

รองศาสตราจารย์ปัญญาพล หอระตะ 

และ รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา 

และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่

รองศาสตราจารย์จักรชัย โสอินทร์ 

 

facebook like box

facebook like box