All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Smart Living และ Smart Health”

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Smart Living และ Smart Health” ในโครงการบรรยาย “Smart City เมืองอัจฉริยะเพื่อชีวิตของไทย” จัดโดยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยการนำข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารมาประยุกต์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิต โดยเป็นการบรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

 

facebook like box

facebook like box