All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการองค์กร นำโดย รศ. ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อ. ดร.วรัญญา วรรณศรี รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ ผศ. ดร.ณกร วัฒนกิจ รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณไพรวัลย์ คุณาสถิตย์ชัย เลขานุการสาขาวิชาฯ และคณะศึกษาดูงานจำนวน 20 คน โดยมี รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ กิจกรรมการศึกษาดูงานเริ่มด้วยการ รับชมวีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เล่าประวัติและความเป็นมาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร และได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเรียนรู้ระบบงานจากงานฝ่ายต่างๆ ท้ายสุดของกิจกรรมได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ขอขอบคุณวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับโอกาสในการเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งสาขาวิชาฯจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรของตนเองต่อไป

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box