All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย”

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การวิเคราะห์การตลาดบนโซเชียลมีเดียในหลักสูตร เกษตรนวัตกรรม รายวิชาการตลาดสมัยใหม่ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเข้าใจด้านการจัดการ Digital Marketing ในสินค้าเกษตร โดยประยุกต์ใช้ Google Trends, Facebook Page Insights, Facebook Analytics และ Facebook Audience Insights เพื่อวิเคราะห์การตลาดอย่างง่าย เข้าใจถึงกระบวนการวางแผนการตลาด การบริหาร การจัดการสมัยใหม่

 

 

facebook like box

facebook like box