All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ล้มเหลว”

 

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ล้มเหลว” จัดโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยเน้นการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน Socrative กับการวัดผลให้สนุกกับการสอนออนไลน์ โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  2. เพื่อให้อาจารย์สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างเป็นระบบและออกแบบการเรียนการสอนได้  3. เพื่อให้อาจารย์สามารถใช้โปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

 

facebook like box

facebook like box