All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากับการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ”, “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านโรคซึมเศร้าในอนาคต” และ “Design Thinking”

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากับการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ”, “การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านโรคซึมเศร้าในอนาคต” และ “Design Thinking” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านโรคซึมเศร้า ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อประเมินผลและวางแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านโรคซึมเศร้า ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พยาบาล เภสัชกร บุคลาการทางการแพทย์ ผู้บริหารและระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เข้าร่วมประชุม 61 คน

 

facebook like box

facebook like box