All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดด้วยการ กระตุ้นพฤติกรรมและแนวทางในการพัฒนา แอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม”

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมและแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า ของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้าโดยใช้ผู้บำบัดและสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชันเซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของต้นแบบโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมกับผู้มีภาวะซึมเศร้าและพัฒนาแอปพลิเคชันการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรมสำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า

facebook like box

facebook like box