All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2564  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ” จำนวน 57 คน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน โดยใช้รูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ผ่าน Zoom

facebook like box

facebook like box